You are here:
01 april 2019 / nieuws

Healthbit: De 8 belangrijkste wijzigingen in het tuchtrecht

Vanaf vandaag (1 april 2019) is het tuchtrecht voor zorgverleners die onder de Wet BIG vallen op een aantal punten gewijzigd.

De 8 belangrijkste wijzigingen:

  1. De reikwijdte van het tuchtrecht wordt verruimd. Hierdoor kan ook het gedrag van een hulpverlener in het privéleven of in een ander beroep onder het tuchtrecht vallen.
  2. De voorzitter van het tuchtcollege kan een uitspraak doen zonder overleg in de raadkamer of zitting.
  3. Het tuchtcollege kan bij gegrondverklaring van een klacht beslissen dat verweerder een deel van de gemaakte kosten van klager moet vergoeden.
  4. Het tuchtcollege kan een algeheel beroepsverbod opleggen, waardoor een zorgverlener niet meer werkzaam mag zijn.
  5. Opgelegde berispingen en boetes worden niet meer automatisch gepubliceerd. Het tuchtcollege weegt per zaak af of publicatie moet plaatsvinden.
  6. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opleggen, waardoor een zorgverlener direct op non-actief kan worden gesteld, in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.
  7. Klagers kunnen de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris voor het opstellen van hun klacht.
  8. Er geldt een griffierecht van EUR 50 voor klagers. Als de klacht gegrond is, krijgt de klager het geld terug.

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over het Tuchtrecht of de Wet BIG kunt u zich wenden tot uw vaste Loyens & Loeff adviseur of Aurélie Mingels.Mededingingsrecht in de zorg ten tijde van ‘corona’

De huidige coronaviruspandemie trekt een zware wissel op de economie. Mededingingsautoriteiten realiseren zich dit terdege en nemen initiatieven tot tijdelijke... lees meer
EMA’s revised guidelines on first-in-human clinical trials to increase safety of trial participants

Nieuwe gedragscode voor farmaceuten gepubliceerd

De Code voor farmaceuten was een langverwacht antwoord in het maatschappelijk debat over onder andere hoge geneesmiddelenprijzen. lees meer

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

In de nacht van 13 op 14 december is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te sluiten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen. lees meer