You are here:
13 juli 2020 / nieuws

GroenLinks publiceert ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’

Op 10 juli 2020 heeft GroenLinks het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen zal een conditionele eindafrekening voor de dividendbelasting bij bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties worden ingevoerd. De conditionele eindafrekening zou terugwerkende kracht hebben tot 10 juli 2020 (12.00 uur) en gaat gelden voor in Nederland gevestigde vennootschappen die deel uitmaken van een groep met een geconsolideerde netto-omzet van ten minste € 750 miljoen. Het wetsvoorstel lijkt dan ook vooral gericht op Nederlandse multinationals die hebben aangegeven een vertrek uit Nederland te overwegen.

Update 18 september 2020 – GroenLinks heeft voorgesteld om het initiatiefwetsvoorstel op twee punten inhoudelijk te wijzigen. De eerste wijziging betreft het laten vallen van de netto-omzet drempel van € 750 miljoen, waardoor de reikwijdte van het initiatiefwetsvoorstel wordt uitgebreid naar alle in Nederland gevestigde vennootschappen. Daarnaast wordt als tweede wijziging voorgesteld om de terugwerkende kracht te beperken tot grensoverschrijdende reorganisaties die plaatsvinden na vrijdag 18 september 2020, 12.00 uur. 

Download hier het pdf-bestand

Doel

Het wetsvoorstel voorziet in een fictieve dividenduitkering van winstreserves bij bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties van in Nederland gevestigde vennootschappen.
De eindafrekening is van toepassing bij de volgende grensoverschrijdende reorganisaties naar een ‘kwalificerende staat’:

  1. Een grensoverschrijdende juridische fusie;
  2. Een grensoverschrijdende juridische splitsing;
  3. Een grensoverschrijdende aandelenfusie; en
  4. Een grensoverschrijdende zetelverplaatsing.

Kwalificerende staat

De conditionele eindafrekening is slechts van toepassing bij een grensoverschrijdende reorganisatie naar een kwalificerende staat. Onder een kwalificerende staat wordt verstaan:

  1. Een staat die geen met de Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing op dividenden kent; en
  2. Een staat die in het kader van de grensoverschrijdende reorganisatie een ‘step-up’ verleent voor de winstreserves van de in Nederland gevestigde vennootschap.

Een met de Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing op dividenden is een bronheffing op dividenden die door een eindschakel (lees: hoofdkantoor) in een concernstructuur worden uitgekeerd. Een bronheffing op dividenden die enkel van toepassing is op dividenden naar belastingparadijzen is niet voldoende. Het belastingtarief van de bronheffing is hierbij niet van belang, maar een nultarief of een bijna-nultarief is geen ‘vergelijkbare bronheffing’.

Fictieve dividenduitkering

De eindafrekening wordt vormgegeven als een fictieve uitkering van de zuivere winst van de in Nederland gevestigde vennootschap ten tijde van de grensoverschrijdende reorganisatie. Onder zuivere winst wordt verstaan het gehele vermogen van de in Nederland gevestigde vennootschap voor zover dat uitgaat boven het op aandelen gestorte kapitaal. De in Nederland gevestigde vennootschap wordt geacht de zuivere winst direct voorafgaand aan de reorganisatie te hebben uitgekeerd. Over deze uitkering is dividendbelasting verschuldigd, tenzij op uitkeringen door de vennootschap de inhoudingsvrijstelling in deelnemingsverhoudingen van toepassing is.

Netto-omzet drempel

De eindafrekening zou gaan gelden voor in Nederland gevestigde vennootschappen die deel uitmaken van een ‘groep’, als bedoeld in artikel 24b van het Burgerlijk Wetboek of een soortgelijke buitenlandse regeling, met een geconsolideerde netto-omzet van ten minste € 750 miljoen.

Uitstel van betaling verschuldigde belasting

Indien de conditionele eindafrekening van toepassing is kan de vennootschap:

  1. De verschuldigde belasting direct in één keer betalen; of
  2. Uitstel van betaling aanvragen voor de verschuldigde belasting.

Het uitstel van betaling wordt steeds beëindigd voor zover na de grensoverschrijdende reorganisatie daadwerkelijk dividenden worden uitgekeerd. Indien bij een liquidatie blijkt dat de eerder belaste winstreserves nooit zijn uitgekeerd kan onder het wetsvoorstel om kwijtschelding van de resterende belastingschuld worden verzocht.

Flankerende maatregelen

Naast de eindafrekening bij bepaalde grensoverschrijdende transacties introduceert het wetsvoorstel een ‘step-up’ voor de dividendbelasting als een buitenlandse vennootschap zich vestigt in Nederland. De alsdan bestaande winstreserves zouden als gevolg van deze step-up bij latere uitkering onder voorwaarden niet meer in de heffing van dividendbelasting worden betrokken.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel een bepaling die de reeds bestaande vestigingsplaatsfictie voor Nederlandse vennootschappen uitbreidt naar buitenlandse vennootschappen die zijn gevestigd in Nederland. Op grond van deze uitbreiding blijven vennootschappen die naar buitenlands recht zijn opgericht, maar ten minste twee jaar in Nederland zijn gevestigd, tot tien kalenderjaren na een eventuele latere verplaatsing naar het buitenland in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting.

Vervolg

Het wetsvoorstel is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks. GroenLinks maakt geen deel uit van de regering en het is daardoor nog onduidelijk of een Kamermeerderheid zich uiteindelijk achter het wetsvoorstel zal scharen. Daarnaast zijn er twijfels over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het wetsvoorstel.

Contact

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het wetsvoorstel in uw situatie.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.Prinsjesdag 2020 Belastingplan 2021 Energy

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De tijdens Prinsjesdag 2020 ingediende wetsvoorstellen bevatten een aantal maatregelen rondom energieheffingen. Wij zetten deze kort op een rij. lees meer
Prinsjesdag 2020 Belastingplan 2021 Family Owned Business & Private Wealth

Prinsjesdag: Belastingpakket 2021

Vandaag heeft de regering het Belastingpakket 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. Een aantal van deze wetsvoorstellen is mogelijk relevant voor u. Dit hebben... lees meer
NOW FOB 2020

NOW: minister komt werkmaatschappijen tegemoet

Minister Koolmees heeft laten weten dat de regering bedrijven tegemoet wil komen die bij de NOW-aanvraag lees meer