You are here:
12 oktober 2020 / nieuws

GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ in bij de Tweede Kamer

Op 9 oktober 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen zal een conditionele eindafrekening voor de dividendbelasting bij bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties van toepassing zijn. De conditionele eindafrekening kent een franchise van 50 miljoen euro en, indien aangenomen, is de conditionele eindafrekening met terugwerkende kracht vanaf 18 september 2020 (12.00 uur) van toepassing.

Download hier het pdf-bestand.

Doel

Het wetsvoorstel regelt een fictieve uitkering van winstreserves bij bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties van in Nederland gevestigde vennootschappen.

De eindafrekening is van toepassing bij de volgende grensoverschrijdende reorganisaties naar een ‘kwalificerende staat’ of naar een niet-kwalificerende staat in het geval van misbruik:

  1. Een grensoverschrijdende juridische fusie;
  2. Een grensoverschrijdende juridische splitsing;
  3. Een grensoverschrijdende aandelenfusie; en
  4. Een grensoverschrijdende zetelverplaatsing.

Kwalificerende staat

De conditionele eindafrekening van dividendbelasting is van toepassing bij een grensoverschrijdende reorganisatie naar een kwalificerende staat. Onder een kwalificerende staat wordt verstaan:

  1. Een staat die geen met de Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing op dividenden kent; en
  2. Een staat die in het kader van de grensoverschrijdende reorganisatie een zogenoemde      ‘step-up’ verleent met betrekking tot de winstreserves van de in Nederland gevestigde vennootschap.

Een met de Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing op dividenden is een bronheffing op dividenden die door een eindschakel in een concernstructuur worden uitgekeerd. Een bronheffing op dividenden die enkel van toepassing is op dividenden naar belastingparadijzen is niet voldoende. Het tarief van de bronheffing is hierbij niet van belang, maar een nultarief of een bijna-nultarief is geen ‘vergelijkbare bronheffing’. Er hoeft echter geen stelselvergelijking gemaakt te worden wat betreft het voorwerp van heffing en ook is niet vereist dat een staat een vergelijkbare exitheffing in de dividendbelasting kent.

Misbruik

De conditionele eindafrekening is echter ook van toepassing bij een grensoverschrijdende reorganisatie naar een niet-kwalificerende staat in het geval van misbruik. Van misbruik is sprake indien de conditionele eindafrekening wordt ontlopen door een kunstmatige constructie die het ontlopen van die eindafrekening als hoofddoel of een van de hoofddoelen heeft. De initiatiefnemer geeft daarbij als voorbeeld de situatie waarin een vennootschap een ‘tussenstop’ maakt in een niet-kwalificerende staat alvorens te vertrekken naar een kwalificerende staat.

Fictieve dividenduitkering

De eindafrekening wordt vormgegeven als een fictieve uitkering van de zuivere winst van de in Nederland gevestigde vennootschap ten tijde van de grensoverschrijdende reorganisatie voor zover die winst meer bedraagt dan 50 miljoen euro. Onder zuivere winst wordt verstaan het gehele vermogen van de in Nederland gevestigde vennootschap voor zover dat uitgaat boven het op aandelen gestorte kapitaal. De in Nederland gevestigde vennootschap wordt geacht de zuivere winst direct voorafgaand aan de reorganisatie te hebben uitgekeerd. Over deze uitkering is dividendbelasting verschuldigd, tenzij op uitkeringen door de vennootschap de inhoudingsvrijstelling in deelnemingsverhoudingen van toepassing is. 

Uitstel van betaling verschuldigde belasting

Indien de conditionele eindafrekening van toepassing is, wordt een conserverende naheffingsaanslag dividendbelasting aan de vennootschap opgelegd waarvoor automatisch, onvoorwaardelijk en renteloos voor een onbepaalde tijd uitstel van betaling wordt verleend.

Het uitstel van betaling wordt steeds beëindigd voor zover na de grensoverschrijdende reorganisatie daadwerkelijk dividenden worden uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat de na intrekking van het uitstel daadwerkelijk betaalde dividendbelasting, mits deze op de aandeelhouder is verhaald, bij die aandeelhouder kan worden verrekend. In drie situaties komt de conserverende naheffingsaanslag in aanmerking voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding. Het betreft allereerst de situatie waarin een vennootschap wordt geliquideerd en er na de uitkering van het liquidatiesaldo nog een bedrag van de conserverende aanslag openstaat. Daarnaast betreft het de situatie waarin de vennootschap na vertrek aandelen inkoopt waarvoor een vrijstelling zou hebben gegolden. In de derde plaats is voorzien in een kwijtscheldingsmogelijkheid in het geval waarin de uitgedeelde winsten ter zake waarvan het uitstel van betaling wordt beëindigd (alsnog) zijn onderworpen aan een met de Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing op dividend.

Flankerende maatregelen

Naast de eindafrekening bij bepaalde grensoverschrijdende transacties introduceert het wetsvoorstel een ‘step-up’ voor de toepassing van de dividendbelasting als een buitenlandse vennootschap zich vestigt in Nederland. De alsdan bestaande winstreserves worden als gevolg van deze step-up bij latere uitkering onder voorwaarden dan niet in de heffing van dividendbelasting betrokken.

Vervolg

Het wetsvoorstel is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks. GroenLinks maakt geen deel uit van de regering en het is daardoor onduidelijk of een Kamermeerderheid zich uiteindelijk achter het wetsvoorstel zal scharen. Daarnaast heeft de Raad van State in een tweetal adviezen ernstige bezwaren geuit tegen het initiatiefwetsvoorstel en geadviseerd om deze niet in behandeling te nemen.

Contact

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth. Wij zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van het wetsvoorstel in uw situatie.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.Blik op 2021 voor het Nederlandse familiebedrijf

Blik op 2021 voor het Nederlandse familiebedrijf

Graag kijken wij met u vooruit naar wat 2021 het Nederlandse familiebedrijf gaat brengen op fiscaal en civiel-juridisch vlak. lees meer

Vermaat Groep B.V. koopt 44 La Place Restaurants

Loyens & Loeff adviseert Vermaat Groep B.V. bij de verkrijging van 44 La Place restaurants in eigendom van Jumbo Groep Holding B.V. lees meer

Overgangsregeling voor aanpassing statuten Zorg-BV's

Verlenging termijn overgangsregeling voor aanpassing statuten Zorg-BV's in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. lees meer