You are here:
13 december 2019 / artikel

Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie, als onderdeel van een meeromvattend pakket maatregelen ter verdieping van de kapitaalmarktunie, voorstellen voor een richtlijn en verordening die beogen de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen te faciliteren. Voornoemde Richtlijn en Verordening zijn inmiddels, per 1 augustus 2019, in werking getreden en zullen (grotendeels) per 2 augustus 2021 van kracht worden.

In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond van de Richtlijn en Verordening en de belangrijkste wijzigingen die deze introduceren ten opzichte van het huidige regime. Er wordt daarbij uitsluitend gericht op de impact die de Richtlijn en Verordening zal hebben op het huidige AIFMD-regime, het icbe-regime wordt buiten beschouwing gelaten.

Lees de bijdrage in het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Eva Kempenaar en Leon Engelen.

 


Kempenaar, E. & Engelen, L.S. (2019 nr. 12/12 december 2019). Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen. 
Tijdschrift voor Financieel Recht,  615-622.Tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet, wordt met ingang van 10 augustus a.s. tijdelijk verlaagd in verband met de gevolgen van COVID-19. lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer

De Wet toezicht trustkantoren 2018: een jaar later

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 in werking getreden. lees meer