You are here:
23 december 2021 / nieuws

Genoteerd: Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet

Sinds 1 juli 2016 bestaat in Nederland de Wet Huis voor Klokkenluiders. Op basis van deze wet zijn werkgevers met tenminste 50 werknemers, verplicht een interne regeling te hebben voor het doen van meldingen van vermoedens van misstanden.

Melders van dergelijke vermoedens dienen in dat kader bescherming tegen benadeling te ontvangen. Om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren is op 23 oktober 2019 de Europese richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, geïntroduceerd. Deze richtlijn zal in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd. Hoewel de verplichting tot het hebben van een interne regeling dus pas enkele jaren bestaat op basis van de Wet Huis voor Klokkenluiders, noopt de implementatie van de richtlijn werkgevers tot aanpassing daarvan.

In dit artikel wordt eerst ingegaan op de Wet Huis voor Klokkenluiders. Vervolgens worden de Europese richtlijn en het wetsvoorstel dat de richtlijn dient te implementeren besproken, waarbij tevens de rol van de ondernemingsraad aan de orde komt. Daarna wordt aandacht besteed aan de kritiek die op het Wetsvoorstel is gegeven. Tot slot worden er een aantal aanbevelingen voor werkgevers gegeven.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over 'Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet' of lees het hieronder. Aanpassing Arbovrijstelling in de Werkkostenregeling

Aanpassing Arbovrijstelling in de (Werkkostenregeling) WKR met verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet. lees meer
Verlenging afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

Verlenging afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

Nederland heeft overeenstemming bereikt over verlenging van de overeenkomsten over de belastingheffing van grenswerkers die thuiswerken lees meer
Q&A NOW-5

Q&A NOW-5

Op 26 november 2021 heeft het kabinet de Vijfde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-5) aangekondigd. lees meer