You are here:
24 juni 2019 / nieuws

Geen splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting bij uitgifte aandelen OZR

Op het moment dat een onroerendezaakrechtspersoon (OZR) juridisch wordt gesplitst zijn twee belastbare feiten voor de overdrachtsbelasting te onderkennen, namelijk de overgang onder algemene titel van onroerende zaken en de uitgifte van de aandelen door de verkrijgende rechtspersoon.

he Transfer Pricing and Tax Avoidance Global Guide - Belgium Chapter

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de splitsingsfaciliteit niet ziet op de uitgifte van aandelen.

Rechtsvraag en belang

De aandelen in een OZR met negen dochtervennootschappen - ook OZR’s - zijn gecertificeerd. Er zijn drie certificaathouders. De OZR werd vervolgens juridisch gesplitst waarbij het vermogen overging op twee nieuw opgerichte B.V.’s die ook als OZR kwalificeren. Twee certificaathouders krijgen ieder 50% van de aandelen in één van die nieuw opgerichte B.V.’s. In geschil is of de splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting enkel ziet op de verkrijging van de dochtervennootschappen door de nieuw opgerichte B.V., of mede ziet op de verkrijging van de aandelen in die B.V. door de certificaathouders.

Beoordeling

Rechtbank Gelderland volgt de inspecteur en oordeelt dat de uitgifte van de aandelen door een verkrijgende rechtspersoon, een OZR, onderworpen is aan de heffing van overdrachtsbelasting. De splitsingsvrijstelling is ingevoerd met het oog op de overgang van vermogen van de splitsende rechtspersoon naar de verkrijgende rechtspersoon en volgens de rechtbank niet van toepassing op de uitgifte van aandelen op het moment dat die uitgifte gepaard gaat met een uitbreiding van het materiële belang bij het vastgoed.

Belang

De rechtbank volgt het beleid van de staatssecretaris. Deze naar onze mening te beperkte uitleg van de splitsingsvrijstelling beperkt het toepassingsbereik van de splitsingsfaciliteit aanzienlijk. Daarmee wordt het lastiger voor belastingplichtigen om te herstructureren zonder heffing van overdrachtsbelasting.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.Holding Regimes 2018

2% lager overdrachtsbelastingtarief op kantoortransformaties

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing is op kantoortransformaties. lees meer

Terecht met terugwerkende kracht herzienings-btw nageheven

De verkoper is alsnog herzienings-btw verschuldigd als achteraf komt vast te staan dat de overdracht van vastgoed met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw... lees meer

2% overdrachtsbelasting bij kluskavel

A-G Ettema heeft geconcludeerd tot toepassing van het 2% voor woningen en is daarbij ingegaan op de tariefsproblematiek bij transformaties. lees meer