You are here:
19 november 2021 / nieuws

De nieuwe Wijzigingswet financiële markten 2022 ingediend bij de Tweede Kamer

De Wijzigingswet financiële markten 2022 (de Wijzigingswet) is onderdeel in de reeks van een jaarlijks terugkerende wet die wijzigingen implementeert voor de financiële wetgeving in Nederland. Het wetsvoorstel is op 25 oktober 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. In deze update bespreken we kort de voorgestelde wijzigingen die de Wijzigingswet met zich meebrengt.

In de Wijzigingswet zijn een tweetal materiële wijzigingen opgenomen die zien op (i) het introduceren van een kwaliteitsrekening voor cliëntgelden van bepaalde financiële ondernemingen en (ii) het openstellen van het AIFMD-registratieregime voor buitenlandse beheerders die deelnemingsrechten aan professionele beleggers in Nederland willen aanbieden.

Daarnaast bevat de Wijzigingswet een aantal overige wijzigingen die verbandhouden met de bekostiging van het toezicht, accountantscontrole van financiële staten, beheer van Nederlandse ICBE’s en het reputatietoezicht in verband met de vvgb-eis.

Hierna gaan we achtereenvolgens in op deze wijzigingen.

1. Kwaliteitsrekening cliëntgelden

Nadat zowel DNB en de AFM, als de financiële sector zelf gepleit hebben voor het introduceren van een wettelijke kwaliteitsrekening voor cliëntengelden, wordt dit fenomeen nu door de Wijzigingswet geïntroduceerd. In de huidige situatie gebruiken financiële ondernemingen in Nederland vaak een stichting derdengelden om een afgescheiden vermogen te creëren, maar deze constructie is buiten Nederland niet altijd even bekend.

Daarom introduceert de Wijzigingswet nu voor afwikkelondernemingen, betaalinstellingen, EGI’s en beleggingsondernemingen de mogelijkheid om de aan cliënten of derden toebehorende geldmiddelen onder zich te houden en dit af te scheiden van de eigen geldmiddelen. Dit gebeurt door middel van een geldrekening op naam van de financiële onderneming, waarbij duidelijk wordt in de tenaamstelling dat deze rekening ten behoeve van één of meer derden gehouden wordt en wat de hoedanigheid van de financiële onderneming is (de Kwaliteitsrekening).

Het geld op de Kwaliteitsrekening vormt een wettelijk afgescheiden vermogen1 van de gelden van de financiële onderneming zelf en dient uitsluitend tot voldoening van vorderingen van derden wie geldmiddelen op de rekening met afgescheiden vermogen zijn gestort en de bank waar de rekening met afgescheiden vermogen wordt aangehouden, voor zover het gaat om vorderingen die verband houden met het beheer van de rekening (de Belanghebbenden) en voor zover die vorderingen verband houden met het toevertrouwen van de geldmiddelen aan de rekeninghouder.

De regeling over de Kwaliteitsrekening brengt met zich mee dat een curator bij het faillissement van de financiële onderneming het afgescheiden vermogen moet respecteren en medewerking verlenen aan het verdelen hiervan.

Tot slot betekent dit ook dat enkel Belanghebbenden beslag kunnen leggen op het saldo van de Kwaliteitsrekening onder de bank waar deze rekening wordt aangehouden.

2. AIFMD-registratieregime buitenlandse beheerders

Het huidige registratieregime voor beheerders van beleggingsinstellingen zoals opgenomen in artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het toegankelijk voor Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen, waarvoor de rechtspersoon haar zetel in Nederland heeft. Voor deze beheerders is het onder dit regime mogelijk om deelnemingsrechten in de door haar beheerde beleggingsinstelling aan te bieden aan professionele beleggers en onder voorwaarden aan niet-professionele beleggers.

In de Wijzigingswet wordt de mogelijkheid toegevoegd2 voor beheerders met een zetel in een andere lidstaat om ook deelnemingsrechten in de door haar beheerde beleggingsinstelling in Nederland aan te bieden. Hierbij geldt echter dat dit uitsluitend aangeboden mag worden aan professionele beleggers in de zin van de Wft.

3. Overige wijzigingen

In de Wijzigingswet bevat daarnaast de volgende wijzigingen:

  • Het biedt de Nederlandse toezichthouders de mogelijkheid om in het kader van het bekostigen van het toezicht (i) een reserve aan te houden uit de opgelegde dwangsommen en bestuurlijke boetes en (ii) het exploitatiesaldo of een deel daarvan gespreid over meerdere jaren in rekening te brengen bij de onder toezicht staande personen, mits de Ministers hier toestemming voor hebben gegeven.
  • In aanvulling op de bestaande eis voor o.a. banken, beheerders en verzekeraars introduceert de Wijzigingswet de eis van een accountantscontrole op de financiële staten van betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.
  • Voor het beheer van een icbe met zetel in Nederland is in de Wijzigingswet geregeld dat deze ook beheerd mag worden door een beheerder met een zetel in een andere lidstaat, mits de vergunning van de beheerder in de lidstaat van herkomst het beheer van dit type icbe toestaat.
  • In het kader van een vvgb-aanvraag beoordeeld de bevoegde toezichthouder (DNB of ECB) op grond van artikel 3:100 (1) (a) en (b) Wft de reputatie van de aanvrager in de vorm van betrouwbaarheid én geschiktheid. Anders dan voor de betrouwbaarheid (zie 3:99 Wft), geldt thans de geschiktheid niet als een doorlopend vereiste. De Wijzigingswet voegt een nieuw artikel 3:99a Wft in waaruit blijkt dat ook de geschiktheid van de houder van de gekwalificeerde deelneming een doorlopende eis is.

Contact

Wilt u meer weten over financiële regelgeving, neem dan contact op met uw vertrouwde adviseur van ons Financial Regulatory Team.

 

[1] Zie artikel 3:29aa Wft (betaalinstelling en EGI), 3:29d Wft (afwikkelonderneming) en 4:87aa Wft (beleggingsonderneming).
[2] De toevoeging vindt plaats door een nieuw lid 8 toe te voegen aan artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht.The Supreme Court rules on a contractual obligation for banks to offer a payment account to non-consumers

Contracteerplicht voor banken

Hoge Raad oordeelt over een contracteerplicht voor banken om een betaalrekening aan te bieden aan niet-consumenten lees meer
zekerhedenagent

Het vervangen van de zekerhedenagent

Gianluca Kreuze en Michelle Broere hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad "Onderneming & Financiering" over de wijziging van de positie van de zekerhedenagent... lees meer

De financiering van ‘Groninger akte’-transacties na het arrest Rabobank/Reuser

Michelle Broere en Mark Heddema hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad "Onderneming & Financiering" over de financiering van ‘Groninger akte’-transacties... lees meer