You are here:
09 december 2019 / artikel

Consultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Op 28 oktober 2019 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een internetconsultatie gestart met betrekking tot de conceptvoorstellen voor de Wet minimumbeloning zelfstandigen (Wmz) en de Wet op de zelfstandigenverklaring (Wzv). Wij waarderen het dat de gelegenheid wordt geboden om op deze conceptvoorstellen te reageren. In onze reactie zetten wij onze belangrijkste observaties ten aanzien van de conceptwetsvoorstellen uiteen.

De door de Minister beoogde helderheid over een aantal aspecten rondom zelfstandig werkenden en het doel om een bestaansminimum voor zelfstandigen te garanderen onderschrijven wij. Naar onze mening bieden de conceptwetsvoorstellen geen oplossing voor de fundamentele problemen met betrekking tot zelfstandigen. Het lijken lapmiddelen die ertoe dienen om enkele symptomen te bestrijden. Het zou goed zijn de conceptwetsvoorstellen in samenhang te beschouwen met andere maatregelen waarmee het kabinet de balans op de arbeidsmarkt beoogt de herstellen. In dit verband verwijzen wij naar de recente aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen en kijken we uit naar de aanbevelingen van de Commissie Borstlap. Verder maken we ons zorgen over de administratieve lasten die gepaard gaan met de conceptwetsvoorstellen. Deze zijn naar onze mening te zwaar en te complex en leiden mogelijk tot onwenselijke economische gevolgen.

Voor meer informatie over onze observaties verwijzen we graag naar onze reactie.Klokkenluiders de dupe van het melden van vermeende misstand

Klokkenluiders die bij een Nederlands bedrijf meldden dat het bedrijf volgens hen aanbestedingsregels schond, zitten als gevolg van die melding thuis. lees meer

Payroll- en detacheringsovereenkomst ≠ uitzendovereenkomst

Sinds de inwerkingtreding van de payrollmaatregelen uit de Wab per 1 januari 2020 blijkt in de praktijk dat payroll- en detacheringsovereenkomsten door werkgevers... lees meer

Het voorlopig getuigenverhoor in de arbeidsrechtpraktijk

‘Waarheidsvinding’ geldt als steeds belangrijker beginsel van het burgerlijk procesrecht. lees meer