You are here:
06 september 2021 / nieuws

Cable-pooling, MLOEA of toch een net?

Een veel voorkomende uitdaging is het mogelijk maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet die wordt gedeeld met een andere gebruiker. Vooral bij de realisatie van zonne- en windparken doen deze vragen voor. Dit komt omdat het steeds moeilijker wordt om een eigen aansluiting met transportcapaciteit te krijgen op het openbare net.

Cable-pooling, MLOEA of toch een net?

Dat net is ooit ontworpen en aangelegd voor de levering van elektriciteit op basis van toentertijd geldende verbruiksprofielen, maar die zijn vandaag de dag achterhaald. De voor projecten noodzakelijke transportcapaciteit wordt steeds schaarser zodat partijen op zoek gaan naar manieren waarop die beschikbare transportcapaciteit efficiënter kan worden benut. Eén van de instrumenten die ontwikkelaars hierbij kunnen gebruiken, is cable-pooling: het delen van een aansluiting.

Cable-pooling kan een nijpend probleem simpel oplossen. In Nederland waait het op het land ’s nachts meer dan overdag, zodat een denkbeeldig windpark A overdag minder elektriciteit produceert dan waarvoor er capaciteit is aangelegd. Die capaciteit kan overdag niet voor een andere exploitant worden aangewend omdat die is toegekend aan het windpark A. Als de exploitant van zonnepark C zich bij de netbeheerder meldt, zal die netbeheerder dat park moeten teleurstellen.

Complicerende factor was namelijk dat op grond van de Elektriciteitswet 1998 een stelsel van elektriciteitsverbindingen waarmee behalve de eigenaar daarvan ook een derde is verbonden, een ‘net’ is. Dat betekende voor cable-pooling initiatieven dat sprake was van een net. Die kwalificatie van ‘net’ heeft tot gevolg dat daarvoor een netbeheerder moet worden aangewezen, tenzij een ontheffing wordt verkregen van de ACM. Het aanvragen van zo’n ontheffing duurt lang en het is niet altijd zeker dat deze wordt verkregen. Bovendien moet de ontheffinghouder zich non-discriminatoir, betrouwbaar en transparant gedragen en staat die onder toezicht van de ACM. Vaak is dat niet de bedoeling of moeilijk.

Eén productie-installatie

Gelukkig is de Elektriciteitswet 1998 inmiddels gewijzigd. In artikel 1, lid 7 is nu bepaald dat één of meer windparken of zonneweides op land, of een combinatie daarvan die zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden, worden beschouwd als één productie-installatie en één onroerende zaak die op verzoek aan de netbeheerder kan worden voorzien van één gezamenlijk aansluiting.

Let wel: het moet gaan om een combinatie van zonneparken en/of windparken. Dat betekent dus dat de – veel voorkomende – oplossing waarbij een zonne- of windpark gebruik maakt van de aansluiting van een verbruikende installatie (een fabriek, datacenter of distributieloods) niet binnen het bereik van de wijziging valt. 

Het vereiste van ‘onmiddellijke nabijheid’ moet niet al te streng worden uitgelegd. De parken moeten onderling zodanig ‘nabij’ zijn dat het creëren van een gedeelde aansluiting economisch voordelig zijn. Anders gezegd: de ‘onmiddellijke nabijheid’ wordt bepaald door de economische rationale van de afnemer: wat hij de moeite waard vindt, bepaalt als het ware de mate van nabijheid.

MLOEA

Er speelt echter nog een complicatie bij cable-pooling, ook na de wetswijziging. Het kan namelijk zo zijn dat het windpark en de zonneweide aan twee verschillende elektriciteitsbedrijven willen leveren. De oplossing hiervoor is de zogenaamde MLOEA:Meerdere Leveranciers Op Eén Aansluiting. MLOEA is een regeling in de Netcode Elektriciteit die bepaalt dat de netbeheerder op verzoek van een aangeslotene voor diens aansluiting een ‘primair allocatiepunt’ (PAP) en een ‘secundair allocatiepunt’ (SAP) bepaalt. Dat PAP en het SAP worden voorzien van aparte meters en een eigen EAN-code (de unieke cijfercode ter aanduiding van een aansluiting) die in het aansluitingenregister worden opgenomen.

Voor de toepassing van MLOEA is dan wel vereist dat het SAP zich bevindt op dezelfde onroerende zaak als het PAP. Bij zonneparken en windparken wordt dat vereiste losgelaten met verwijzing naar artikel 1, lid 6 van de Elektriciteitswet 1998 waarin is bepaald dat windparken en zonneparken geacht worden één onroerende zaak te zijn. Het is al met al niet een toonbeeld van kristalheldere wet- en regelgeving, maar de bedoeling is dat ‘cable-poolende’ wind- en zonneparken elk hun eigen leverancier kunnen kiezen om de opgewekte elektriciteit aan te verkopen en dus daarin niet van elkaar afhankelijk zijn.

Afhankelijk

Voor de aansluiting zijn de ontwikkelaars natuurlijk wel van elkaar afhankelijk. Zij zullen samen een aansluit- en transportovereenkomst willen aangaan met de netbeheerder, samen de gereguleerde tarieven moeten betalen en zij zullen onderling afspraken moeten maken over bijvoorbeeld de verdeling van de aansluitcapaciteit. Ook moeten partijen afspraken  maken voor de situatie dat de ander onverhoopt zijn rekeningen niet betaalt.

In MLOEA-situaties waarin de PAP en de SAP samen de aansluit- en transportovereenkomst zijn aangegaan en de PAP failleert, is denkbaar dat de netbeheerder overweegt de aansluit- en transportovereenkomst te beëindigen; dan is de SAP-exploitant daarvan de dupe. Ontwikkelaar en hun financiers houden niet van dergelijke risico’s zodat inmiddels een goed gevulde juridische gereedschapskist is ontwikkeld om dat risico te beheersen en te regelen dat het zonnepark ook dan toegang tot het net behoudt.

Het is dus goed mogelijk om in bepaalde gevallen optimaal gebruik te maken van de netcapaciteit, maar het verdient aanbeveling om goed na te gaan of alle risico’s zijn afgedekt.

Dit artikel is geschreven door: Roland de Vlam en is eerder gepubliceerd in De Jurist.ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn

ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in

ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn lees meer

Verplichting energielabel C nadert

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen volgens het Bouwbesluit 2012 verplicht een energielabel C of hoger hebben. lees meer
Prinsjesdag 2021 Energy - NL

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De voorgestelde wetsvoorstellen tijdens Prinsjesdag 2021 bevatten maatregelen omtrent energieheffingen, lees hier wat dit voor u betekend. lees meer