You are here:
22 juli 2019 / nieuws

Beleidsregel ACM geeft ruimte aan samenwerking in de zorg in het kader van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een concept beleidsregel gepubliceerd over het verplaatsen van zorg in het kader van het initiatief ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP), dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tot stand is gekomen.

Tax compliance snippet Lux

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een concept beleidsregel gepubliceerd over het verplaatsen van zorg in het kader van het initiatief ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP), dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tot stand is gekomen.

In 2018 heeft het Ministerie van VWS, naar aanleiding van het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, een vijftal bestuurlijke akkoorden gesloten met verschillende partijen in de zorg met het streven naar een verplaatsing van de zorg. Dit moet duurdere zorg voorkomen, zorg dichter bij mensen in huis brengen en zorg vervangen door bijvoorbeeld e-health. De ACM heeft met een aantal partijen gesproken, waaruit blijkt dat er behoefte is aan verduidelijking ten aanzien van wat wel en niet mag met betrekking tot samenwerking in de zorg ten opzichte van het mededingingsrecht en de handhaving door de ACM. Daaropvolgend heeft de ACM een consultatiedocument met daarin de concept beleidsregel gepubliceerd, waarin haar uitgangspunten omtrent het toezicht op afspraken gericht op het verplaatsen van zorg in het kader van JZOJP zijn geformuleerd.

De ACM erkent dat het JZOJP initiatief een breed gedragen doelstelling is, zowel op maatschappelijk als op politiek vlak. Het kan echter ook risico’s voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg met zich brengen als gevolg van beperking van concurrentie door zorgaanbieders en/of zorgverzekeraars. Om het initiatief te stimuleren en tegelijkertijd bovengenoemde risico’s te beperken heeft de ACM een vijftal voorwaarden opgenomen in de conceptbeleidsregel waaraan de samenwerking tussen zorgorganisaties moet voldoen. Indien de samenwerking in het kader van JZOJP voldoet aan de volgende voorwaarden, zal de ACM geen boete opleggen:

  1. Afspraken tot verplaatsing van zorg zijn gebaseerd op een gedeeld en openbaar regiobeeld;
  2. Afspraken tot verplaatsing van zorg en daarmee de nagestreefde concrete doelstellingen zijn onderbouwd;
  3. Bij het komen tot een afspraak voor verplaatsing van zorg is sprake van volwaardige betrokkenheid van zorgaanbieders, zorginkopers en patiëntenorganisaties;
  4. De gemaakte afspraken zien niet op het beperken, verhinderen of anderszins bemoeilijken van toetreding en/of uitbreiding van activiteiten;
  5. De afspraken tot verplaatsing van zorg, de nagestreefde doelstellingen alsmede de wijze waarop deze meetbaar en (achteraf) toetsbaar zijn, zijn transparant en openbaar.

Indien afspraken tussen zorgorganisaties niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, is het aan de partijen om te beoordelen in hoeverre de afspraak te verenigen is met het mededingingsrecht.

Met deze beleidsregel verwacht de ACM een houvast te geven aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om initiatieven te ontplooien en afspraken te maken in het kader van JZOJP, om zo het streven van toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te kunnen behalen. Daarnaast beschouwt de ACM de beleidsregel als een startmoment voor begeleiding ten aanzien van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In 2022 wordt de beleidsregel geëvalueerd, aansluitend op de evaluatie van de bestuurlijke akkoorden tussen de partijen in de zorg en het Ministerie van VWS.

Het is mogelijk voor partijen om tot 8 september 2019 te reageren op het consultatiedocument met de concept beleidsregel. Daarna maakt de ACM de beleidsregel zo snel mogelijk definitief.

Heeft u vragen over de beleidsregel of over het initiatief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’? Schroom dan niet contact op te nemen met Marc Wiggers of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer