You are here:
08 april 2020 / artikel

Administratieverplichtingen WagwEU verduidelijkt en aangescherpt

Sinds 1 maart jl. geldt de meldingsplicht voor buitenlandse dienstverrichters, gevestigd in de EU, EER of Zwitserland, die een werknemer detacheren naar Nederland. Die verplichting geldt voor detacheringen binnen en buiten concern, en wanneer een werknemer van een buitenlandse werkgever voor die werkgever in Nederland komt werken, bijvoorbeeld op een bouwproject. Vergelijkbare regels gelden voor zelfstandigen die in Nederland komen werken. Zie over de meldingsplicht ook elders in dit artikel.

Al langer geldt, dat diezelfde dienstverrichter verplicht is een aantal documenten en gegevens voor controle beschikbaar te hebben op de werkplek van de gedetacheerde werknemer.

Het gaat daarbij om documenten zoals de arbeidsovereenkomst, loonstroken, arbeidstijdenoverzichten en bewijs van de identiteit van de werknemer. Zo moeten ook betalingsbewijzen van de buitenlandse socialeverzekeringspremies aanwezig zijn, wanneer voor de werknemer een document A1 is afgegeven waaruit blijkt dat hij niet in Nederland verplicht verzekerd is.

Al deze verplichtingen vloeien voort uit de Detacheringsrichtlijn (96/71/EG), zoals aangepast door de Richtlijn 2018/957, en uit de Handhavingsrichtlijn (2014/67/EU).

Met ingang van 1 maart jl. zijn de administratieverplichtingen in de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie op drie punten verduidelijkt en aangescherpt.

Toegestane talen voor de documenten en bescheiden

Voor alle vereiste documenten en bescheiden geldt dat deze op de werkplek beschikbaar moeten zijn in één van de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, of Frans.

Verduidelijking van het begrip ‘werkplek’

  • De werkplek is allereerst het adres van de werkplek waar de gedetacheerde werknemer zijn werkzaamheden tijdens de periode van detachering verricht.
  • Indien de dienstverrichter niet een zodanige werkplek kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering bouwwerkzaamheden zonder bekend adres betreffen, wordt onder werkplek de bouwplaats verstaan.
  • Voor transportwerkzaamheden en werkzaamheden die verspreid zijn over een gemeente of regio, gelden specifieke regels.
  • Indien het op basis van de regels niet mogelijk is een werkplek aan te wijzen, bijvoorbeeld bij meerdere dienstontvangers,, wordt onder werkplek verstaan het adres van de (verplichte) contactpersoon van de dienstverrichter in Nederland.

Verduidelijking van de bewaartermijn

De dienstverrichter zorgt ervoor dat de vereiste bescheiden tot vijf jaar na de periode van detachering aan de controleambtenaren kunnen worden verstrekt. Na een verzoek moeten de bescheiden binnen vier weken kunnen worden verstrekt. Die termijn kan bij bijzondere omstandigheden worden verlengd tot ten hoogste twaalf weken.

Indien u personeel detacheert naar een EU-/EER-lidstaat of Zwitserland, of daar laat werken, dient u in het betreffende land te informeren naar de lokaal geldende verplichtingen.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer