You are here:
14 augustus 2019 / nieuws

ACM komt met concept voor Leidraad tariefafspraken zzp’ers

Op 23 juli 2019 publiceerde de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) de concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers. De concept-leidraad beschrijft de ruimte die er is voor zzp’ers om collectief afspraken over minimumtarieven te maken. Het gaat daarbij alleen om zzp’ers die de levering van diensten als enige bedrijfsactiviteit hebben.

Prinsjesdag

Uit de concept-leidraad blijkt dat de ACM bepaalde collectieve afspraken door deze groep zzp’ers toestaat. Voor bedrijven die zzp’ers inhuren is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de belangrijkste mogelijkheden die de ACM noemt.

Zzp’ers mogen onderling afspreken om 16 euro als minimumtarief te hanteren

Het kabinet heeft aangekondigd dat zij in 2021 een wettelijk minimumtarief van 16 euro voor alle zzp’ers wil gaan invoeren (zie “Minimumtarief voor alle zzp’ers vanaf 2021”). Het doel hiervan is om te voorkomen dat zzp’ers tegen een te laag tarief ingehuurd worden, wat onder andere leidt tot armoede onder deze groep. Vooruitlopend op dit wettelijke minimumtarief, kondigt de ACM in haar concept-leidraad aan dat zij in de periode voor de invoering van het minimumtarief (voor nu gepland voor 2021) geen boetes zal opleggen bij collectieve afspraken tussen zzp’ers onderling om dit minimumtarief van 16 euro te hanteren.

Zzp’ers en opdrachtgevers mogen collectieve afspraken maken over hoger minimum

Sommige zzp’ers moeten beroepsmatige kosten maken om specifieke diensten te kunnen aanbieden, zoals voor een opleiding of gereedschap. Deze beroepsmatige kosten kunnen ervoor zorgen dat het minimumtarief te laag is, waardoor zij alsnog onder het  bestaansminimum komen. Volgens de concept-leidraad mogen zzp’ers in dat geval een minimumtarief hoger dan 16 euro afspreken met opdrachtgevers of hun belangenverenigingen. De ACM laat weten ook geen boete op te leggen als afspraken achteraf toch niet in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht, mits de afspraken in openheid tot stand zijn gekomen, na een zorgvuldige analyse, de betrokken partijen te goeder trouw zijn, en de afspraken aangepast worden nadat blijkt dat deze niet in overeenstemming zijn met de wet.

Schijnzelfstandigen mogen wel prijsafspraken maken volgens ACM

Volgens de concept-leidraad van de ACM zijn prijsafspraken tussen ‘schijnzelfstandigen’ vanuit het mededingingsrecht bekeken, toegestaan. In de concept-leidraad staat vervolgens uitgelegd wat met dit begrip bedoeld wordt, met een verwijzing naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak FNV Kiem. Het gaat, kort gezegd, om zzp’ers die zich in een situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van die van een werknemer. Schijnzelfstandigheid is juist iets wat de regering wil aanpakken. De Inspectie SZW en de Belastingdienst handhaven hierop (zie “Verscherpt toezicht op zzp’ers al vanaf najaar 2019”). Het is daarom verrassend dat de ACM dit als mogelijkheid noemt in de concept-leidraad. Bewust als schijnzelfstandige werken of bewust met schijnzelfstandigen werken brengt risico’s met zich mee.

Conclusie

De leidraad Tariefafspraken zzp’ers is vooralsnog slechts een concept. Partijen kunnen tot en met 9 september 2019 reageren.Sociale verzekering internationale vrachtwagenchauffeur

Europese Hof van Justitie oordeeldt dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. lees meer

Aanwijzen gerichte vrijstellingen: leg het goed vast

Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat de werkgever de 30%-vergoeding niet had aangewezen als eindheffingsloon, omdat hij de 30%-regeling in de loonadministratie... lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer