You are here:
24 juni 2019 / nieuws

2% overdrachtsbelasting bij woon-zorgappartementen en WKO

Een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als verpleeg- of verzorgingsinstelling (zoals een hospice) kwalificeert niet als woning in de zin van de overdrachtsbelasting, waardoor het algemene overdrachtsbelastingtarief (6%) in beginsel van toepassing is.

Rechtbank Gelderland diende te oordelen hoe moet worden omgegaan met woon-zorgappartementen, waarbij permanent wonen centraal staat en verzorging additioneel en veelal ook naar behoefte optioneel is. Daarnaast wordt een antwoord gegeven op de vraag of de verkrijging van de warmte-koudeopslaginstallatie (WKO) onder de netwerkvrijstelling valt.

Beoordeling

De rechtbank acht het verlaagde overdrachtsbelastingtarief voor woningen van toepassing op de verkrijging van dergelijke woon-zorgappartementen, inclusief de gemeenschappelijke ruimtes, nu de woningen naar hun aard en op basis van hun objectieve kenmerken bestemd zijn als woning. De bedrijfsruimtes delen evenwel niet in het verlaagde tarief. Met betrekking tot de WKO oordeelt de rechtbank dat deze niet onder de netwerkvrijstelling valt omdat een WKO niet bestemd is voor het transport van warmte. De WKO deelt als aanhorigheid van de appartementen wel in het 2% tarief.

Praktijkbelang

De behandeling van zorgvastgoed blijft de fiscale gemoederen bezig houden. Zoals blijkt uit dit arrest kan de verkrijging van zorgvastgoed onder bepaalde voorwaarden geschieden tegen het verlaagde overdrachtsbelastingtarief. Indien u binnen afzienbare tijd zorgappartementen heeft verkregen en 6% overdrachtsbelasting heeft voldaan, dan is het verstandig om tijdig bezwaar aan te tekenen.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Jérôme Germann, Jérôme Ariës, of uw vaste adviseur van het Vastgoed team bij Loyens & Loeff.Holding Regimes 2018

2% lager overdrachtsbelastingtarief op kantoortransformaties

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing is op kantoortransformaties. lees meer

Terecht met terugwerkende kracht herzienings-btw nageheven

De verkoper is alsnog herzienings-btw verschuldigd als achteraf komt vast te staan dat de overdracht van vastgoed met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw... lees meer

2% overdrachtsbelasting bij kluskavel

A-G Ettema heeft geconcludeerd tot toepassing van het 2% voor woningen en is daarbij ingegaan op de tariefsproblematiek bij transformaties. lees meer