Overheidsprivaatrecht

Privaatrecht met betrekking tot de overheidssector is een bijzonder rechtsgebied op het grensvlak van het privaatrecht en het publiekrecht. Zowel kennis van het civiel procesrecht als het bestuursrecht is dus vereist. Het wordt bovendien via rechtspraak ontwikkeld; zo zijn er onder meer voor overheden specifieke regels met betrekking tot contractuele verplichtingen vastgesteld. Deze bijzondere regels zijn van essentieel belang, zowel bij het opstellen van overeenkomsten als bij het bepalen van de grondslag van een bepaalde vordering of verweer in het kader van een gerechtelijke procedure. Voor elke samenwerking tussen de publieke en de private sector of bij geschillen, kunt u rekenen op het advies van onze experten.


Inzicht in de groeiende rol van de overheid

Overheidspartijen maken niet alleen gebruik van overheidsvoorschriften, ze zetten ook steeds vaker privaatrechtelijke instrumenten in. Hierdoor komen ze steeds vaker in contact met private bedrijven en partijen. Dat overheden steeds meer aan het privaatrechtelijk rechtsverkeer deelnemen, komt voor een deel door de groei van de wetgeving. Overheden krijgen daardoor meer mogelijkheden om hun taken te vervullen. Zo is in Nederland de anterieure exploitatieovereenkomst in korte tijd een enorm populair instrument geworden. Gemeenten gebruiken het bijvoorbeeld om kosten te verhalen.

Brede expertise

Wij adviseren en ondersteunen u op alle grensvlakken tussen publiek en privaatrecht, zoals bij:

  • het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, vooral bij ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen;
  • bijzondere afspraken over de wijze waarop bestuursorganen van hun bevoegdheden gebruikmaken;
  • gerechtelijke procedures na mislukte onderhandelingen tussen marktpartijen en overheidspartijen;
  • vergoeding van schade ten gevolge van een door een bestuursorgaan genomen besluit;
  • onteigening; en
  • vorderingen op en van overheidspartijen.

Wat we voor u kunnen betekenen

Onze gespecialiseerde advocaten beschikken over de nodige kennis en ervaring om op elk grensvlak tussen privaat- en publiekrecht advies te kunnen verlenen. Wanneer nodig, werkt ons team nauw samen met collega’s gespecialiseerd in civiel procesrecht, energie en vastgoed. Via nieuwsbrieven, publicaties en seminars houden wij u ook tijdig op de hoogte van relevante ontwikkelingen.