Omgevingsrecht

Gebiedsontwikkeling zit weer in de lift en herbestemming van panden is aan de orde van de dag. Ondanks de winkelleegstand is er sprake van uitbreiding en revitalisering van winkelvastgoed. Veel bedrijven willen graag investeren in nieuwe, aangepaste of ruimere panden. Onze experts loodsen u door de uitvoerige milieuregelgeving met betrekking tot intensief bodemgebruik in Nederland. Die verhindert immers maar al te vaak dat projecten de eindstreep halen.


Integrale ondersteuning

Omgevingsrecht, onderverdeeld in milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht, vereist specifieke deskundigheid. Het is een gecompliceerd rechtsgebied met steeds veranderende regelgeving waarin veel verschillende spelers tegengestelde belangen hebben. Ons deskundigenteam adviseert u over alle publieke en private juridische aangelegenheden met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen, natuur-  en milieurecht, energie, afval en projectontwikkeling.

Brede expertise

U kunt bij ons team terecht voor advies en ondersteuning, en het voeren van rechtszaken op het gebied van ruimtelijk ordenings- en  omgevingsrecht. Voorbeelden zijn:

  • planprocedures voor project- of gebiedsontwikkeling, en de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen en andere planologische besluiten;
  • specifieke vergunningen voor milieu- en bouwprojecten;
  • procedures in bezwaar en beroep tegen geweigerde of verleende vergunningen;
  • het voeren van procedures tegen ruimtelijke ontwikkelingen met grote impact op een of meer ondernemingen (zoals milieuhinder);
  • aanleg en exploitatie van grote projecten (zoals grote infrastructurele projecten of windmolenparken);
  • onteigeningsprocedures, voor zowel onteigende als onteigenende partijen;
  • het adviseren van gemeenten en provincies over regelgeving van het omgevingsrecht; en
  • handhavingsprocedures voor bouw- en milieutoezichthouders.

Wat wij voor u kunnen betekenen

De ervaring en vakkennis van onze gespecialiseerde advocaten laat toe elk omgevingsrechtelijk vraagstuk op te lossen. Wanneer nodig, werkt ons team samen met collega’s gespecialiseerd in, bijvoorbeeld, energie, vastgoed, overheidsprivaatrecht en bestuursrecht. Via nieuwsbrieven, publicaties en seminars houden wij u ook tijdig op de hoogte van relevante ontwikkelingen.