Loyens & Loeff
Datum
25-06-2018

BenefitsBit: Hoge Raad verschaft (meer) richtlijnen met betrekking tot de billijke vergoeding

 

Arbeidsrecht

De rechtbank heeft aan een werknemer een billijke vergoeding toegekend van € 70.000,-. In hoger beroep heeft het gerechtshof aan de werknemer een aanzienlijk lager bedrag toegekend van €25.000,-. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter in sommige zaken uiteenzet hoe de billijke vergoeding is berekend, terwijl in andere zaken de rechter in die berekening weinig inzicht geeft. In hoeverre dient de rechter toe te lichten hoe de billijke vergoeding is berekend? In zijn arrest van 8 juni van dit jaar beantwoordt de Hoge Raad deze vraag.

De Hoge Raad oordeelt dat de rechter inzicht dient te verschaffen in de omstandigheden die hebben geleid tot de beslissing over de billijke vergoeding, maar dat de rechter in hoger beroep niet gehouden is te motiveren waarom hij afwijkt van het bedrag dat in eerste aanleg was berekend. Zelfs niet, indien in eerste aanleg een aanzienlijk lager bedrag aan de werknemer werd toegekend.

Daarnaast overweegt de Hoge Raad dat de omvang van de billijke vergoeding naar zijn aard moeilijk is te onderbouwen.

Vorig jaar gaf de Hoge Raad in de zogenaamde New Hairstyle-beschikking van 30 juni 2017 een niet-limitatieve lijst van gezichtspunten voor het berekenen van de hoogte van de billijke vergoeding:

  • het loon dat de werknemer zou hebben verdiend als de arbeidsovereenkomst zou hebben voortgeduurd;
  • de mate waarin de werkgever van de opzegging een ernstig verwijt kan worden gemaakt; en
  • of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en de inkomsten die hij daaruit geniet, en de (andere) inkomsten die in de toekomst kan verwerven.

De uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2018 bevestigt dat de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding in sterke mate afhangt van de omstandigheden van het geval en de beoordeling van de rechter.

Achtergrondinformatie

Sinds de Wet werk en zekerheid in 2015 in werking trad, hebben werknemers in Nederland wiens arbeidsovereenkomst eindigt in uitzonderlijke gevallen recht op een billijke vergoeding. In dergelijke gevallen wordt de billijke vergoeding toegekend naast de transitievergoeding, mits de werknemer recht had op een transitievergoeding. Er bestaat een formule voor het berekenen van de transitievergoeding, maar er bestaat geen formule voor het berekenen van de billijke vergoeding.


Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of Priscilla Groenveld.


 priscilla.groenveld@loyensloeff.com +31 20 578 52 42

 

 

 

Volg onze Showcase Page op LinkedIn voor updates and meer BenefitsBits: https://www.linkedin.com/company/benefitsbits