Loyens & Loeff

Algemene voorwaarden

Klik hier op uw juridische dienstverlener:

Loyens & Loeff N.V.

Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.

Loyens & Loeff CVBA / SCRL (België)

Loyens & Loeff Switzerland LLC


 

Loyens & Loeff N.V.

 1. Loyens & Loeff N.V. (“Loyens & Loeff”) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt de advocatuur, de belastingadviespraktijk en het notariaat uit te oefenen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Loyens & Loeff.
 3. Uitsluitend Loyens & Loeff geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 4. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van Loyens & Loeff is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Loyens & Loeff zal door of vanwege Loyens & Loeff kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Loyens & Loeff.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Loyens & Loeff is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
 6. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Loyens & Loeff verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Loyens & Loeff zijn betrokken.
 7. De verhouding tussen een opdrachtgever en Loyens & Loeff wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 8. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Loyens & Loeff kennis te nemen.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 juli 2009 onder nummer 43/2009.

 

^top


 


Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.

 1. All services are provided by Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), with a share capital of Eur 28.000 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 174.248. Any addressee should be aware that our services shall be governed by its General Terms and Conditions, which include a limitation of liability, the applicability of Luxembourg law and the competence of Luxembourg courts.
 2. In accordance with general professional custom certain persons who perform professional services for Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. may be referred to by or on behalf of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. as “partner”. The person referred to as such acts exclusively for the account and risk of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. in performing his or her professional services. The exact quality of such person can be found on our website.
 3. Any liability of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. is limited to the amount paid out under its professional liability insurance policy, increased by the amount of the deductible that is not for the account of the insurers under the policy terms and conditions.
 4. The right to compensation for damages shall at any rate terminate thirty six months after the date upon which the other contracting party discovered, or should reasonably have discovered, the occurrence of the event that caused, whether directly or indirectly, the damages for which the Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. is liable. This shall also apply, if compensation is claimed for damages on the grounds of a right taken over or acquired from a third party.
 5. Any instructions to or for Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Courts of Luxembourg shall have exclusive jurisdiction over any disputes with Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., on the understanding that Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. shall continue to have power to take legal action in a court of law that would have had jurisdiction over disputes with Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.  if the above election of jurisdiction had not been made.

Download                                                                               ^top

Loyens & Loeff CVBA/SCRL België

Loyens & Loeff is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Belgisch recht (Loyens & Loeff) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0821.233.870 met maatschappelijke zetel te Brussel (1040 Brussel - België), Tervurenlaan 2, 1040 Brussel en met als doel het beoefenen van de advocatuur. Onze advocaten zijn gehouden aan de deontologische regels van de Balie waartoe zij behoren. 

Wanneer men een beroep doet op de diensten van Loyens & Loeff, gelden, tenzij expliciet gewijzigd in een schriftelijke overeenkomst, de volgende bepalingen en voorwaarden voor iedere opdracht die door Loyens & Loeff is aanvaard en voor alle personen die betrokken zijn of waren bij de dienstverlening aan de opdrachtgever, met inbegrip van voormalige partners, advocaten en/of werknemers van Loyens & Loeff en hun respectievelijke rechtsopvolgers. Deze bepalingen en voorwaarden hebben voorrang op andere voorwaarden van de opdrachtgever. Telkens als een cliënt een beroep doet op de diensten van Loyens & Loeff, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

  1. Loyens & Loeff is de enige contracterende partij met de cliënt. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd en alle diensten worden uitsluitend verleend door Loyens & Loeff, ongeacht welke persoon werkzaam bij Loyens & Loeff hiertoe opdracht heeft gekregen en/of welke persoon de opdrachtgever beoogde. Elk advies dat door Loyens & Loeff wordt gegeven dient enkel en alleen voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet zonder Loyens & Loeff’s voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming aan derden worden meegedeeld of door derden worden gebruikt of worden ingeroepen.
  2. De dienstverlening door Loyens & Loeff is een inspanningsverbintenis (tenzij anders overeengekomen) en de aansprakelijkheid van Loyens & Loeff wordt overeenkomstig beoordeeld en is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht plaatsvinden, is - indien en voor zover Loyens & Loeff aansprakelijk is - de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Loyens & Loeff in rekening gebrachte honorarium dat betrekking heeft op de opdracht die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid. Een aanspraak vervalt in ieder geval na 3 maanden gerekend vanaf de datum waarop de vermeende gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft tot de vordering wordt ontdekt, tenzij Loyens & Loeff binnen voornoemde periode van 3 maanden schriftelijk per aangetekende brief in kennis is gesteld.
  3. Loyens & Loeff is niet aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die in overleg met de cliënt bij de dienstverlening zijn betrokken en die niet onder de naam Loyens & Loeff werken (bijv. gerechtsdeurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren, notarissen, enz.). Wanneer een beroep op derden wordt gedaan, is Loyens & Loeff gemachtigd om namens de opdrachtgever beperkingen in de aansprakelijkheid te aanvaarden die door derden worden toegepast.
  4. Loyens & Loeff is niet aansprakelijk voor het falen, handelen en/of nalaten van derden (bijvoorbeeld financiële instellingen, notarissen, gerechtsdeurwaarders) waar Loyens & Loeff gelden aanhoudt dan wel via welke Loyens & Loeff gelden overschrijft voor rekening van de opdrachtgever.
  5. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Loyens & Loeff wordt exclusief beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en Loyens & Loeff zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
  6. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de rechten en rechtsmiddelen die hem ten dienste staan tegen vennoten, advocaten en/of medewerkers, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, die op enigerlei wijze gelieerd zijn aan de juridische entiteiten die onder de naam Loyens & Loeff opereren en die betrokken zijn bij de dienstverlening door of namens Loyens & Loeff Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Wanneer dit voor de dienstverlening noodzakelijk is, kan Loyens & Loeff informatie delen met de verschillende entiteiten van Loyens & Loeff met strikte naleving van het beroepsgeheim (met uitzondering van van toepassing zijnde verplichtingen inzake de strijd tegen en de preventie van het witwassen van geld).
  7. Advocaten zijn onderworpen aan strenge ethische regels inzake het voorkomen van belangenconflicten. Loyens & Loeff heeft een strikte interne procedure (op basis van interne controles) om mogelijke belangenconflicten te vermijden. Als Loyens & Loeff een potentieel belangenconflict constateert dat niet verenigbaar is met voornoemde regelgeving, dan kan de opdrachtgever Loyens & Loeff niet dwingen om zonder de toestemming van de derde betrokken partij, indien Loyens & Loeff deze toestemming nodig acht, de dienstverlening voort te zetten. De beslissing van Loyens & Loeff is bindend voor de opdrachtgever. Als Loyens & Loeff concurrenten en/of andere contracterende partijen van de opdrachtgever bijstaat, zal Loyens & Loeff er te allen tijde voor zorg dragen dat zij het beroepsgeheim respecteert.
  8. Loyens & Loeff heeft het recht om na schriftelijke kennisgeving de dienstverlening met de opdrachtgever te beëindigen in het geval Loyens & Loeff bijvoorbeeld geen duidelijke instructies krijgt over hoe zij te werk moet gaan, als rekeningen niet zijn betaald op de vervaldag, indien de opdrachtgever vereist dat Loyens & Loeff handelt op een wijze die in strijd is met de beroepsregels of in het geval dat Loyens & Loeff anderszins bepaalt dat het niet ethisch is om de dienstverlening aan de opdrachtgever voort te zetten. Bij beëindiging van de dienstverlening zijn kosten, erelonen en andere vorderingen meteen verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar.
  9. De prestaties geleverd door Loyens & Loeff zijn onderworpen aan de Belgische BTW tegen het geldende tarief (op dit ogenblik 21%), voor zover de prestaties, conform het Belgische BTW wetboek, in België zijn gelokaliseerd. Indien de geleverde diensten in het buitenland zijn gelokaliseerd, worden de prestaties gefactureerd zonder BTW, maar deze prestaties zijn mogelijk onderworpen aan BTW in het land van de cliënt.
  10. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de erelonen voor geleverde prestaties berekend op basis van de standaard uurtarieven van Loyens & Loeff. De onkosten betaald door Loyens & Loeff (o.a. reiskosten, vertaalkosten, koerier) worden afzonderlijk aangerekend. De algemene kantoorkosten (port, telefoon, fax, fotokopie, ICT,...) worden aangerekend als een percentage van de erelonen.
  11. Loyens & Loeff is verplicht de anti-witwas wetgeving ter voorkoming van het gebruik van het financieel systeem voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme (o.a. de Wet van 11 januari 1993, zoals gewijzigd) toe te passen. Hiertoe dient cliënt prompt alle informatie en documenten gevraagd door Loyens & Loeff voor de naleving van deze wet o.m. voor de identificatie van de cliënt, mee te delen.
  12. Loyens & Loeff zal de dossiers vijf jaar na de afsluiting ervan bewaren. Originele bewijsstukken of andere originele documenten toevertrouwd aan Loyens & Loeff worden teruggegeven aan de cliënt. Na de periode van vijf jaar heeft Loyens & Loeff het recht de dossiers te vernietigen zonder enige voorafgaande verwittiging van de cliënt.
  13. Met strikte inachtneming van haar verplichtingen inzake vertrouwelijkheid, is het Loyens & Loeff toegestaan namen van cliënten te vermelden in haar brochures en op haar websites en om bedrijfslogo’s van cliënten te gebruiken in offertes, presentaties of publicaties (nieuwsbrieven en brochures inbegrepen) of op de websites van Loyens & Loeff. Loyens & Loeff zal evenwel niet publiekelijk reageren op dossiers van haar cliënten (en met hen verbonden vennootschappen) en zal geen informatie verspreiden die niet publiek beschikbaar is. Alle verzoeken van de media zullen rechtstreeks worden doorverwezen naar de betrokken cliënten.
  14. In het kader van de diensten die Loyens & Loeff verricht voor de cliënt, erkent en aanvaardt de cliënt dat Loyens & Loeff bepaalde persoonsgegevens verzamelt en verwerkt betreffende de cliënt en/of de gebruikelijke contactpersonen binnen de organisatie van de cliënt (identificatiegegevens, contactgegevens, financiële informatie, enz.). Loyens & Loeff zal dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 vanaf de datum van haar inwerkingtreding, en haar nationale uitvoeringswetgeving). Loyens & Loeff zal deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, facturatie en boekhouding, beheer van schuldvorderingen, naleving van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de verplichtingen inzake de strijd tegen en de preventie van het witwassen van geld), en, in voorkomend geval, direct marketing. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verbonden vennootschappen (indien gevestigd buiten de EU, zullen de EU Standaardcontractbepalingen deze doorgiften regelen) en aan derden waarmee Loyens & Loeff een contractuele relatie heeft (bijvoorbeeld externe dienstverleners). Loyens & Loeff zal de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig of onopzettelijk verlies, vernietiging of toegang. De betrokkene erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De betrokkene erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Loyens & Loeff kan worden verhaald, behalve ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout. Mits bewijs van identiteit, heeft iedere betrokkene een inzagerecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens en, in voorkomend geval, een recht op rectificatie van onjuiste gegevens en een recht op wissing van bepaalde gegevens (indien gerechtvaardigd). De betrokkene heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek te sturen naar volgend emailadres: information@loyensloeff.com. Meer informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van Loyens & Loeff is terug te vinden in Loyens & Loeff’s Privacy Statement die beschikbaar is via de volgende link: https://www.loyensloeff.com/nl-nl/context/privacy-statement.  
   Indien u vragen heeft over onze gegevensverwerkings-activiteiten, gelieve contact op te nemen via:
   Loyens & Loeff 
   Tervurenlaan 2
   1040 Brussel 
   T: + 32 2 743 43 43
   F: + 32 2 743 43 10
   E: information@loyensloeff.com
  15.  Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De toepasselijke algemene voorwaarden kunnen op elk moment geraadpleegd worden op de website van Loyens & Loeff: www.loyensloeff.com.

17 juni 2019

Download                                                                                     ^top

 


 

Loyens & Loeff Switzerland LLC

 1. All services are provided by Loyens & Loeff Switzerland LLC (“Loyens & Loeff Switzerland LLC”), a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Switzerland with registered seat in Zurich and registered with the Zurich Commercial Register (Handelsregister des Kantons Zürich) under number CHE-355.880.861. Any addressee should be aware that all services provided by Loyens & Loeff Switzerland LLC are governed by these General Terms and Conditions, which include a limitation of liability, the application of Swiss law and the competence of Zurich courts.
 2. In accordance with general professional custom certain persons who perform professional services for Loyens & Loeff Switzerland LLC may be referred to by or on behalf of Loyens & Loeff Switzerland LLC as “partner”. The person referred to as such acts exclusively on behalf of and for the account and risk of Loyens & Loeff Switzerland LLC in performing his or her professional services.
 3. Loyens & Loeff Switzerland LLC’s liability is limited to losses caused by Loyens & Loeff Switzerland LLC’s gross negligence or wilful misconduct. Loyens & Loeff Switzerland LLC assumes no liability for other than direct losses, including, without limitation, indirect or consequential losses. Moreover, Loyens & Loeff Switzerland LLC’s liability for losses caused by acts or omissions of Loyens & Loeff Switzerland LLC’s agents, auxiliary persons or other third parties is expressly excluded. The application of art. 399 para. 1 (“an agent who has delegated the business entrusted to him to a third party without authority is liable for the latter's actions as if they were his own”), art. 399 para. 2 (“where such delegation was authorised, he is liable only for any failure to act with due diligence when selecting and instructing the third party”) and art. 403 para. 2 (“where several persons conclude an agency contract as agents, they are jointly and severally liable to the principal and, save to the extent they are authorised to delegate to third parties, may commit the principal only through joint action”) of the Swiss Code of Obligations (Schweizer Obligationenrecht) is expressly excluded.
 4. Any liability of Loyens & Loeff Switzerland LLC is limited to the amount paid out under its professional liability insurance policy, increased by the amount of the deductible that is not for the account of the insurers under the policy terms and conditions.
 5. Loyens & Loeff Switzerland LLC is the sole contracting party of the client. These General Terms and Conditions may also be invoked by persons or legal entities associated with Loyens & Loeff Switzerland LLC, whether directly or indirectly, or by those who are involved in any manner in the services provided by or on behalf of Loyens & Loeff Switzerland LLC.
 6. Loyens & Loeff Switzerland LLC is expressly allowed to share confidential information with other entities operating under the name Loyens & Loeff on a need to know basis and subject to observance of applicable professional confidentiality obligations.
 7. Loyens & Loeff Switzerland LLC reserves the right to amend these General Terms and Conditions at any time. The current version of these General Terms and Conditions is available on www.loyensloeff.com.
 8. The relations between the client and Loyens & Loeff Switzerland LLC shall be governed by Swiss substantive law. Zurich shall be the exclusive place of jurisdiction for all disputes between the client and Loyens & Loeff Switzerland LLC.

Download                                                                                     ^top