You are here:
17 November 2020 / article

Update wetsvoorstellen (A)Wtza en Wibz

Minister voor Medische Zorg en Sport publiceert kamerbrief over de stand van zaken van de (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders en het Wetsvoorstel Integere Bedrijfsvoering zorgaanbieders.

Op 4 november 2020, heeft de minister voor Medisch Zorg en Sport zowel de Eerste als Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders ((A)Wtza) en de daarbij behorende (lagere) regelgeving en het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz). 

(A)Wtza

De Wtza introduceert een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders en vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) voor wat betreft de vergunningsplicht. Daarnaast stelt de wet diverse (nieuwe/aanvullende) eisen aan de interne toezichthouder.

De AWtza bevat de technische wijzigingen als gevolg van de Wtza en bevat ook een aantal inhoudelijke wijzigingen, met name wat betreft de uitbreiding van de jaarverantwoordingsplicht.

De Wtza en de AWtza zijn met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen en zijn op 9 juni 2020 als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen.

Er moeten op basis van beide wetsvoorstellen echter meerdere algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en ministeriële regelingen tot stand worden gebracht.

De internetconsultatie van het (concept-)Uitvoeringsbesluit Wtza, welke onder meer bepaalde zorgaanbieder van de meldplicht en/of de vergunningsplicht onder de Wtza uitsluit, is op 21 juli 2020 afgerond. Dit najaar volgt nog een verslag van een schriftelijk overleg en daarna volgt het traject van advisering door de Raad van State.

De concept-ministeriële regeling Wtza (met o.a. het concept meldingsformulier en het aanvraagformulier voor de vergunning) is op 19 oktober 2020 voor internetconsultatie voorgelegd. De einddatum van deze consultatie is 1 december 2020.

Eerder werd gestreefd naar inwerkingtreding van de (A)Wtza per 1 juli 2021. Deze datum is niet langer haalbaar. De inwerkingtreding wordt daarom verschoven naar 1 januari 2022.

Wibz

Het doel van het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders is het aanscherpen van de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Dit zal o.a. gebeuren door:

Aanvullende voorwaarden te stellen aan dividenduitkeringen, waarbij de aard van de voorwaarden en het tijdstip van inwerkingtreden kan variëren per deelsector en zal worden gekoppeld aan het zich voordoen van excessen en de noodzaak die tegen te gaan, respectievelijk te voorkomen. Daarnaast wordt er bezien of er een norm geïntroduceerd moet worden voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering.

  • Een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om elke vorm van belangenverstrengeling binnen hun organisatie te voorkomen.
  • Versterking van de positie van de onafhankelijke intern toezichthouder binnen zorgaanbieders.
  • De uitbreiding en nadere inrichting van de Wtza-vergunning waaronder het introduceren van meer intrekkingsgronden, om de vergunning in te kunnen trekken als een zorgaanbieder niet integer handelt.

Het wetvoorstel wordt momenteel uitgewerkt aan de hand van hoofdlijnen zoals omschreven in de brief ‘Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering’ van 9 juli 2019 (zie ook onze eerdere Healthbit hierover) en de brief met een overzicht van de maatregelen die worden genomen ‘om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan’, van 17 februari 2020.

De minister heeft ervoor gekozen om het wetgevingsproces ten aanzien van de Wibz niet parallel te laten lopen aan de totstandkoming van de lagere regelgeving onder de Wtza, omwille van de transparantie van het proces en de belastbaarheid van partijen. Daarom verwacht de minister dat de internetconsultatie van de Wibz in het voorjaar van 2021 kan plaatsvinden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de (A)Wtza of de Wibz? Schroom dan niet om contact op te nemen met Vivian den Bakker, Dieuwke Hooft Graafland of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.Nordian Capital on the sale of IGS GeboJagema

Nordian Capital on the sale of IGS GeboJagema to Smile Invest

Loyens & Loeff advised Nordian Capital on the sale of IGS GeboJagema to Smile Invest and minority investor Rabo Corporate Investments. read more
Dutch-election-innovation-box.jpg

Dutch elections: is the end of the innovation box approaching?

In short: • The Dutch innovation box regime is discussed from time to time. Some argue that the tax benefit does not sufficiently end up with small and medium... read more

Investment by Triton in Bergman Clinic

The Malenstein family and NPM Capital have reached agreement on the intended investment by Triton in Bergman Clinics. read more