Loyens & Loeff

Controle premienota gedifferentieerde premie ZW en WGA 2017 kan lonen

Begin december heeft u van de Belastingdienst de beschikking ontvangen waarin de gedifferentieerde premies ZW en WGA lasten 2017 (werkhervattingskas; Whk) zijn vastgesteld. Dit jaar worden, in tegenstelling tot vorig jaar, nog maar twee premiepercentages in rekening gebracht. De hoogte van deze premies wordt bepaald door de uitkeringslasten ZW en WGA van uw (ex) werknemers.

WGA en ZW in 2017
Als u geen Eigenrisicodrager voor de ZW en WGA bent, heeft u als werkgever met ingang van 2017 met twee soorten arbeidsongeschiktheidspremies te maken te weten:

  • de premiecomponent WGA lasten; en
  • de premiecomponent ZW lasten.

De gedifferentieerde ZW en WGA premie hangt af van het aantal werknemers dat vanuit uw bedrijf in de Ziektewet en of WGA komt. Het gaat om de betaling van de loongerelateerde WGA uitkeringen en de loonaanvullingsuitkeringen. De premie bestaat uit een gemiddeld percentage en een opslag of korting die afhankelijk is van het beroep dat werknemers van uw bedrijf doen op de ZW en WGA. Hoe lager de individuele ZW en WGA uitkeringslasten met betrekking tot uw werknemers zijn, hoe lager de gedifferentieerde ZW en WGA premie is. Voor grote werkgevers geldt een minimum- en maximumpremie.

Inmiddels loopt er een aantal procedures van werkgevers over de vraag of de overheid terecht de gedifferentieerde WGA lasten meeneemt in de berekening van de WGA premie. Naast de procedures over de berekening van de gedifferentieerde premie WGA, is ook de juistheid van de sectorindeling onderwerp van geschil.

De sectorindeling vindt plaats op basis van de activiteiten van uw bedrijf. Het blijkt dat bedrijven in de loop der jaren zich ontwikkelen en allerlei andere activiteiten zijn gaan ontwikkelen. Hierdoor kan het zijn dat door de wijziging van de activiteiten u ten onrechte in een (dure) sector bent ingedeeld en eigenlijk niet langer meer in deze sector thuis hoort.

Bij een aantal bedrijven is in het verleden gebleken dat bij de vaststelling van deze gedifferentieerde premies en de sectorindeling fouten zijn gemaakt.

Laat uw premiebeslissing uiterlijk 12 januari 2017 checken
Wij adviseren u om deze premiebeslissing na te laten kijken. Indien u twijfelt over de juistheid van de beslissing, adviseren wij u zo spoedig mogelijk ter behoud van rechten een pro forma bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking gebeuren, uiterlijk donderdag 12 januari 2017. U heeft daarna voldoende tijd om een inhoudelijk verweer te voeren. Nu het gedifferentieerde deel van de ZW en WIA premie voor u mogelijk ook dit jaar weer is gestegen, is het belang voor u groter geworden.

Loyens & Loeff kijkt graag vrijblijvend en kosteloos naar uw premiebeschikking om deze voor een eerste beoordeling te controleren. Mochten wij twijfelen aan de juistheid ervan, dan zullen wij met u overleggen over de vervolgstappen.

 

Meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht bij een van onze onderstaande adviseurs:

Amsterdam
Ralph Ferouge

Rotterdam
Frank Dekker

Oosterbeek
Esther Jalink