You are here:
13 augustus 2019 / nieuws

Wet- en regelgeving energie in Nederland en België – Juli 2019

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. U kunt steeds, door op de vindplaats (onderstreept) te klikken, direct naar de betreffende officiële publicatie gaan. De in dit nieuwsbericht opgenomen publicaties zien op de periode juli 2019.

NL – Wetten | Koninklijke Besluiten

Besluit van 26 juni 2019 tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties in verband met de aanwijzing van organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, onder 5°, van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang)
Staatsblad 2019, 252

(Dit besluit voorziet in de aanwijzing van o.a. netbeheerders, woningcorporaties (toegelaten instellingen) en grote pensioenfondsen als organisaties van openbaar belang (oob’s) als bedoeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).)

Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)
Staatsblad 2019, 253
Staatsblad 2019, 254 (Tijdstip van inwerkingtreding)

NL – Ministeriële regelingen en besluiten

Regeling van de Minister van EZK van 25 juni 2019 tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband met de toevoeging van certificaten van oorsprong
Staatscourant 2 juli 2019, nr. 37126

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 juli 2019 houdende maatregelen aanpak stuwmeer schademeldingen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (Regeling Stuwmeer TCMG)
Staatscourant 4 juli 2019, nr. 38034

Regeling van de Minister van BZK van 1 juli 2019, houdende het toevoegen van projecten en gebieden aan experimenten ter uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet)
Staatscourant 5 juli 2019, nr. 36712

Regeling van de Minister van EZK van 29 juni 2019 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de invoering en openstelling van de subsidiemodule versnelde klimaatinvesteringen in de industrie
Staatscourant 8 juli 2019, nr. 37424

Regeling van de Minister van EZK van 8 juli 2019 tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de wijze waarop de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen wordt berekend
Staatscourant 9 juli 2019, nr. 38941

Regeling van de Minister van EZK van 5 juli 2019 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling en het budget van subsidiemodules binnen de Topsector energieprojeten
Staatscourant 9 juli 2019, nr. 38934

Regeling van de Staatssecretaris van EZK van 7 juli 2019 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met een tender van de Seed capital subsidiemodule specifiek voor klimaat en energie
Staatscourant 11 juli 2019, nr. 39208

Regeling van de Minister van EZK van 12 juli 2019 houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen
Staatscourant 15 juli 2019, nr. 40228

Regeling van de Minister van LNV van 11 juli 2019 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw
Staatscourant 17 juli 2019, nr. 40124

BE – Wet- en regelgeving  

6 februari 2019 – Beslissing 43 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) voor het jaar 2017
Belgisch Staatsblad 8 juli 2019, nr. 2019030623, blz. 69028

4 april 2019 – Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning
Belgisch Staatsblad 1 juli 2019, nr. 2019203007, blz. 66638

6 mei 2019 – Waalse Overheidsdienst: Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake energie
Belgisch Staatsblad 23 juli 2019, nr. 2019203409, blz. 73529

22 mei 2019 – Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden
Belgisch Staatsblad 2 juli 2019, nr. 2019013159, blz. 66980

23 mei 2019 – Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst

Belgisch Staatsblad 17 juli 2019, nr. 2019041354, blz. 71630

23 mei 2019 – Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen
Belgisch Staatsblad 26 juli 2019, nr. 2019203473, blz. 74151

4 juni 2019 – Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt met betrekking tot de opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt van 16 september 2014 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Comfort Energy NV en van 16 september 2014 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Comfort Energy NV (BESL-2019-21)
Belgisch Staatsblad 16 juli 2019, nr. 201930686, blz. 71482

26 juni 2019 – Ministerieel besluit met betrekking tot de vaststelling van de nadere voorwaarden aangaande de noodzaak van het in-homedisplay bij het activeren van de budgetmetermodus op de digitale meter
Belgisch Staatsblad 5 juli 2019, nr. 2019030610, blz. 68607

28 juni 2019 – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2019
Belgisch Staatsblad 28 juni 2019, nr. 2019090306, blz. 66366

8 juli 2019 – Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afvalolie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Belgisch Staatsblad 8 juli 2019, nr. 2019013570, blz. 69079

4 juli 2019 – Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit
Belgisch Staatsblad 15 juli 2019, nr. 2019041374, blz. 71066

EU – Publicatieblad  

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1119 van de Commissie van 28 juni 2019 betreffende de goedkeuring van de efficiënte buitenverlichting van voertuigen met behulp van lichtdioden voor gebruik in voertuigen met verbrandingsmotor en niet-extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto's uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (C/2019/4623)
PbEU 1 juli 2019 L 176/67

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1123 van de Commissie van 12 maart 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van de tweede verbintenisperiode in het kader van het Protocol van Kyoto (C/2019/1839)
PbEU 2 juli 2019 L 177/63

Besluit (EU) 2019/1134 van de Commissie van 1 juli 2019 tot wijziging van Beschikking 2009/300/EG en Besluit (EU) 2015/2099 wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle betreft (C/2019/4626)
PbEU 3 juli 2019 L 179/25

Besluit (EU) 2019/1183 van de Commissie van 3 juli 2019 over het voorgestelde burgerinitiatief “Koolstof beprijzen om de klimaatverandering te bestrijden” (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4973)
PbEU 11 juli 2019 L 185/48

Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (PE/57/2019/REV/2)
PbEU 12 juli 2019 L 188/116

Overige Pb-publicaties

Kennisgeving van de Deense regering overeenkomstig Richtlijn 2009/119/EG van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (2019/C 239/04)
PbEU 16 juli 2019 C 239/3

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over werken met asbest bij energierenovatie (initiatiefadvies) (2019/C 240/04)
PbEU 16 juli 2019 C 240/15

Mededeling van de minister van EZK van het Koninkrijk der Nederlanden op grond van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (2019/C 247/09)
PbEU 23 juli 2019 C 247/29

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met ons Energy Team.Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer
energy-update-september2020.jpg

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer
Wet-en-regelgeving-energie-aug-2020

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer