You are here:
12 juni 2018 / artikel

Verbreding toepassingsgebied buitenlandse juridische constructies

In twee ontwerpen van koninklijke besluiten wordt het toepassingsgebied van de “Kaaimantaks”-wetgeving verbreed.

Widening the scope of the Cayman Tax

De Kaaimantaks-wetgeving kort samengevat

Kort samengevat voorziet de Kaaimantaks-wetgeving in de transparantie voor doeleinden van Belgische inkomstenbelastingen van bepaalde buitenlandse juridische constructies, zoals trusts en laag- of niet-belaste stichtingen en vennootschappen. De inkomsten van de constructie worden belast bij de oprichter die België woont, als was de constructie er niet.

De Kaaimantaks-wetgeving voorziet voorts in een belastingheffing van de uitkeringen die worden gedaan door de geviseerde buitenlandse juridische constructies.

Tenslotte is er ook een meldingsplicht voor de in België woonachtige oprichter in de aangifte in de personenbelasting ter zake de buitenlandse juridische constructies.

De geviseerde buitenlandse juridische constructies

Buiten de E.E.R.

Alle trusts worden geviseerd, en in principe ook alle laag- en niet-belaste stichtingen en vennootschappen die gevestigd zijn buiten de E.E.R.

Stichtingen en vennootschappen die gevestigd zijn buiten de E.E.R worden vermoed niet of laag belast te worden. Het tegendeel kan worden bewezen.

Binnen de E.E.R.

Binnen de E.E.R. kwalificeren enkel specifieke entiteiten als geviseerde buitenlandse juridische constructies. Er is een zwarte lijst van geviseerde E.E.R.-entiteiten met vooreerst de entiteiten voor collectieve belegging die – per compartiment – worden gehouden door één persoon of door meerdere personen die met elkaar verbonden zijn.    

Ook de niet-Belgische vennootschappen met Belgisch broninkomen staan op de zwarte lijst, wanneer ze transparant zijn in hun jurisdictie van vestiging. De huidige lijst eindigt met 4 specifieke entiteiten: de Liechtensteinse stichting en anstalt, naast de Luxemburgse stichting en Société de Patrimoine Familial.    

Voor entiteiten binnen de E.E.R. kan geen tegenbewijs worden geleverd.

De zwarte lijst is opgenomen in een Koninklijk Besluit, waardoor de wijziging eenvoudiger en sneller kan gebeuren dan een wetswijziging.

De verbreding van het toepassingsgebied van buitenlandse juridische constructies    

Binnen de E.E.R.

Een eerste ontwerp van nieuw Koninklijk Besluit viseert volgende entiteiten:  

  • de openbare of institutionele instelling voor collectieve beleggingen, evenals de openbare of institutionele of private alternatieve instelling voor collectieve beleggingen, die door één persoon of meerdere met elkaar verbonden personen worden aangehouden, in voorkomend geval per afzonderlijke compartiment beschouwd;
  • de vennootschappen die naar Belgisch fiscaal recht niet transparant zijn, maar die krachtens het fiscale recht van hun lidstaat van vestiging binnen de E.E.R. wel fiscaal transparant zijn; en
  • de vennootschappen die gevestigd zijn in een lidstaat van de E.E.R. die de inkomsten van de vennootschappen niet daadwerkelijk aan de inkomstenbelastingen onderwerpt.

Buiten de E.E.R.

Een tweede ontwerp van nieuw Koninklijk Besluit laat de voorgenoemde wijzigingen ook toepassing vinden op rechtspersonen die gevestigd zijn buiten de E.E.R.The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer