You are here:
19 september 2018 / artikel

UBO-register: uiteindelijke begunstigden vennootschappen en stichtingen bekend bij publiek

In de lijn van de Europese ontwikkelingen dienen uiteindelijke begunstigden (hierna: UBO’s, zijnde ultimate beneficial owners) van alle Belgische vennootschappen en stichtingen zich uiterlijk op 30 november 2018 te registreren in het Belgisch UBO-register. Dit UBO-register bevat een groot aantal gegevens van de UBO en zal consulteerbaar zijn door de bevoegde autoriteiten en voor vennootschappen door elke burger.

Ultimate beneficial owners become public in the UBO register

Vierde anti-witwasrichtlijn

Op 16 oktober 2017 is de nieuwe anti-witwaswet in werking getreden die uitvoering geeft aan de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn verplicht de lidstaten van de EU om een register op te richten waarin alle UBO’s van de in hun lidstaat opgerichte entiteiten, zoals vennootschappen en stichtingen, worden geregistreerd. In het Belgisch UBO-register dienen de UBO’s van alle in België opgerichte entiteiten te worden geregistreerd.

Meldingsplichtige entiteiten

De anti-witwaswet verplicht volgende Belgische entiteiten om hun UBO’s te melden aan het UBO-register:

UBO’s van vennootschappen

Als UBO van een vennootschap wordt beschouwd:

 • Elke natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een voldoende groot percentage stemrecht of eigendomsbelang houdt.
  Voor een vennootschap die rechtstreeks door natuurlijke personen wordt gehouden is de norm een percentage van meer dan 25%. Wanneer de vennootschap onrechtstreeks wordt gehouden moet worden gekeken naar de natuurlijke personen die de controle uitoefenen over de tussenentiteit(en) die een percentage van meer dan 25% in de vennootschap houdt (houden);
 • Elke natuurlijke persoon die zeggenschap uitoefent over de vennootschap via andere middelen;
 • In geval geen van bovenstaande personen wordt geïdentificeerd of in geval van twijfel, elke natuurlijke persoon die behoort tot het hoger leidinggevende personeel.

Te melden informatie voor vennootschappen

Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 (hierna KB) verduidelijkt welke informatie concreet over de UBO van een vennootschap zal moeten worden gemeld aan het UBO-register:

 1. De naam van de UBO;
 2. De eerste voornaam van de UBO;
 3. De geboortedag van de UBO;
 4. De geboortemaand van de UBO;
 5. Het geboortejaar van de UBO;
 6. De nationaliteit van de UBO;
 7. Het land van verblijf van de UBO;
 8. Het volledige verblijfsadres van de UBO;
 9. De datum waarop de UBO uiteindelijke begunstigde van de vennootschap is geworden;
 10. Het nationaal nummer van de UBO;
 11. De categorie waartoe de UBO behoort;
 12. Of de UBO alleen dan wel samen met andere personen UBO is;
 13. Of het gaat om een rechtstreekse of een onrechtstreekse UBO;
 14. Indien het een onrechtstreekse UBO betreft, de identificatie van de tussenpersonen;
 15. De omvang van het uiteindelijke belang in de vennootschap.

Toegang publiek voor vennootschappen

Het KB regelt de toegang tot het Belgisch UBO-register. Volgende categorieën zullen toegang hebben tot het UBO-register:

 • Bevoegde autoriteiten;
 • Onderworpen entiteiten in het kader van hun cliëntenonderzoek;
 • In principe, elke burger.

Elke burger kan (in principe) toegang krijgen tot de informatie bedoeld in bovenstaande punten 1, 4 tot 7, 9 en 11 tot 15. Burgers zullen geen toegang krijgen tot volgende informatie:

2.    De eerste voornaam van de UBO;

3.    De geboortedag van de UBO;

8.    Het volledige verblijfsadres van de UBO;

10.  Het nationaal nummer van de UBO.

Op verzoek van de UBO kan de Administratie de toegang voor bepaalde onderworpen entiteiten en voor burgers beperken tot alle of een gedeelte van de informatie over de UBO. Dit is mogelijk indien:

 • Er uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn. De UBO wordt blootgesteld aan een onevenredig risico, een risico op fraude (!), ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie;
 • De UBO minderjarig of handelingsonbekwaam is.

UBO’s van stichtingen

Als UBO van een stichting wordt beschouwd:

 • Elk lid van de raad van bestuur;
 • Elke persoon die gemachtigd is de stichting te vertegenwoordigen;
 • Elke persoon belast met het dagelijks bestuur van de stichting;
 • De oprichters van de stichting;
 • Elke natuurlijke persoon of, in geval deze personen nog niet zijn aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de stichting opgericht werd of werkzaam is;
 • Elke andere natuurlijke persoon die zeggenschap over de stichting uitoefent via andere middelen.

Te melden informatie voor stichtingen

Het KB verduidelijkt welke informatie concreet over de UBO van een stichting zal moeten worden gemeld aan het UBO-register:

 1. De naam van de UBO;
 2. De eerste voornaam van de UBO;
 3. De geboortedag van de UBO;
 4. De geboortemaand van de UBO;
 5. Het geboortejaar van de UBO;
 6. De nationaliteit van de UBO;
 7. Het land van verblijf van de UBO;
 8. Het volledige verblijfsadres van de UBO;
 9. De datum waarop de UBO uiteindelijke begunstigde van de stichting is geworden;
 10. Het nationaal nummer van de UBO;
 11. De categorie waartoe de UBO behoort;
 12. Of de UBO alleen of samen met andere personen tot deze categorie behoort.

Toegang publiek voor stichtingen

Het KB regelt de toegang tot het Belgisch UBO-register. Volgende categorieën zullen toegang hebben tot het UBO-register:

 • Bevoegde autoriteiten;
 • Onderworpen entiteiten in het kader van hun cliëntenonderzoek;
 • Elke andere persoon met een legitiem belang;
 • Elke andere persoon met zeggenschap die een schriftelijke aanvraag indient.

Het legitiem belang dient verband te houden met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of de verbonden onderliggende criminele activiteiten.

Inwerkingtreding

Het KB dat uitvoering geeft aan het UBO-register in België treedt in werking op 31 oktober 2018.

De informatie over de UBO’s dient uiterlijk op 30 november 2018 te worden gemeld aan het UBO-register.French Riviera

De kaaimantaks op jacht naar hybride entiteiten

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai-man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer