You are here:
06 november 2020 / artikel

Nieuwe circulaire over de projectvergadering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan degene die een vergunning aanvraagt een projectvergadering met de vergunningverlenende overheid aanvragen alvorens een vergunningsaanvraag in te dienen.

New circular on the project meeting in the Brussels-Capital Region

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en het Frans.

In een circulaire van 16 juli 2020, gepubliceerd op 12 oktober 2020 (de Omzendbrief), heeft de Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed (Secrétaire d'Etat chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine) de modaliteiten ervan gepreciseerd; een gelegenheid om de balans op te maken van de projectbijeenkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De circulaire is met terugwerkende kracht op 16 juli 2020 in werking getreden.

Juridisch kader

Artikel 188/12 van de Brusselse Code voor Ruimtelijke Ordening en Planning (CoBAT) voorziet in de mogelijkheid voor degene die een vergunning aanvraagt om een projectvergadering aan te vragen alvorens een vergunningsaanvraag in te dienen.

Een decreet van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 mei 2019 bepaalt bepaalde modaliteiten van de projectvergadering (het decreet).

In de circulaire worden bepaalde punten van het decreet betreffende de modaliteiten van een projectvergadering waarvoor de gedelegeerd bestuurder (Fonctionnaire délégué) de vermoedelijke bevoegde autoriteit is, nader toegelicht. De projectvergadering die door de gemeenten wordt georganiseerd in het kader van hun bevoegdheid als vergunningverlenende overheid is uitgesloten van het toepassingsgebied van de circulaire. De gemeenten zullen er echter goed aan doen de aanbevelingen van de circulaire op te volgen.

De circulaire dient uitsluitend ter informatie.

Principes en doelstellingen

De circulaire beveelt ten zeerste aan om een vergadering te houden voor (i) projecten waarvoor de vergunningsaanvraag onderworpen is aan het advies van de hoofdarchitect (maître-architecte), (ii) grootschalige projecten omwille van hun strategisch karakter, een publiek programma (programme public) of hun symbolische aard, (iii) strategische openbare ruimte- of groene ruimte projecten (les projets stratégiques d’espace public ou espace verts) en (iv) elk project dat opgenomen is in het kader van het gecombineerde schoolhuisvestingsplan (Plan combiné école-logement) zowel voor het ontwerp als voor de vergunningsaanvraag.

Het doel van de projectvergadering is het bespreken van de hoofdlijnen van het project. Volgens de circulaire moeten tijdens de projectvergadering de volgende doelstellingen worden nagestreefd: het streven naar ruimtelijke kwaliteit, convergentie en coherentie en naar efficiëntie en transparantie.

Verzoek en modaliteiten

De aanvrager dient zijn aanvraag elektronisch in voor een vergunning bij de verlenende autoriteit.

De aanvrager moet ten minste een presentatie van het project en een fotoverslag bij de aanvraag voegen. Ten minste 7 dagen voor de vergadering verstrekt de aanvrager een samenvatting van het project, met name (i) een voorstelling van de bestaande situatie, (ii) een voorstelling van de geplande situatie, (iii) een korte uiteenzetting van het project (rekening houdend met de doelstellingen van de CoBAT en de regionale stedenbouwkundige verordening), (iv) een overzichtstabel van het bestaande en geplande grondgebruik en (v) elk ander document dat bijdraagt tot een beter begrip van het project.

Indien deze documenten niet binnen de termijn worden verstrekt, kan de vergadering worden uitgesteld.

Binnen vijftien dagen na de indiening van de aanvraag stuurt de overheid een elektronische uitnodiging voor een vergadering naar de aanvrager en naar andere instanties, afhankelijk van het project (de gedelegeerd bestuurder, de gemeente, de gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor ruimtelijke ordening en planning en voor monumenten en sites, Leefmilieu Brussel, Mobiliteit Brussel, het SIAMU, de hoofdarchitect en instanties waarvan het advies door de overheid die de vergadering houdt, nuttig wordt geacht).

Het houden van de projectvergadering

De projectvergadering vindt plaats achter gesloten deuren in de kantoren van Urban.brussels.

De autoriteit stelt de notulen van de vergadering op (die de oriëntaties bevatten en de aanbevelingen van de vergadering) en communiceert deze per e-mail aan de deelnemers en aan elk van de op de vergadering aanwezige instanties, in principe binnen 10 kalenderdagen. Na ontvangst van de notulen hebben de deelnemers 5 kalenderdagen de tijd om hun opmerkingen aan de gedelegeerd bestuurder te sturen.

Follow-up van de projectvergadering

Het proces-verbaal loopt niet vooruit op de beslissing van de vergunningverlenende instantie tijdens de vergunningsbeoordelingsprocedure.

De projectvergadering biedt echter een grotere voorspelbaarheid voor degene die een vergunning aanvragen.

Zij zullen aan het eind van de vergadering een beter beeld hebben van de haalbaarheid van hun project. De overheid zal de gevoelige punten van het dossier onmiddellijk kunnen identificeren en beoordelen. Grondige informatie en een betere voorbereiding van de bij het project betrokken partijen vergroten de kans op een positief resultaat voor de vergunningaanvraag, binnen de gestelde termijnen. Bovendien wordt het risico van niet-ontvankelijkheid of afwijzing van de vergunningaanvraag verminderd.

Er wordt op gewezen dat de gedelegeerd bestuurder volgens de circulaire bij elke vergunningsaanvraag moet trachten de aanbevelingen in de notulen van de vergaderingen te volgen en er zo weinig mogelijk van af te wijken. Elke substantiële afwijking van de aanbevelingen dient specifiek te worden overwogen.cjeu-clarifies-distinction-between-selection-criteria-and-performance-conditions

HJEU verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Op 8 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak C-295/20 (Sanresa) geoordeeld dat een vergunning voor het overbrengen van afvalstoffen... lees meer
cranes

Fiscus publiceert geüpdatete FAQ met betrekking de tijdelijke BTW-regeling inzake afbraak en heropbouw

De belastingadministratie publiceerde onlangs een nieuwe FAQ met enkele verduidelijkingen over de tijdelijke gunstregeling inzake BTW op afbraak en heropbouw.... lees meer
Hoge Raad schept duidelijkheid voor sale-and-leasebacktransacties

Real Estate Update

Met de Real Estate Update voorzien wij u van relevant nieuws, ontwikkelingen en inzichten in de vastgoedsector. In deze editie vindt u een verslag van ons webinar... lees meer