You are here:
20 juli 2021 / nieuws

HJEU verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Op 8 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak C-295/20 (Sanresa) geoordeeld dat een vergunning voor het overbrengen van afvalstoffen niet kan worden opgelegd als selectiecriterium. Het is bijgevolg niet toegestaan ondernemingen uit te sluiten van deelname aan een gunningsprocedure omdat zij dergelijke vergunning niet hebben.

cjeu-clarifies-distinction-between-selection-criteria-and-performance-conditions

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Vergunning als selectiecriterium of uitvoeringsvoorwaarde?

In het kader van een gunningsprocedure voor een overheidsopdracht inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd Sanresa uitgesloten omdat zij geen vergunning had om de betrokken afvalstoffen over de grens te vervoeren.  Naar aanleiding van een prejudiciële vraag, oordeelde het HJEU echter dat een dergelijke vergunning niet kwalificeert als een selectiecriterium maar als een voorwaarde voor de uitvoering van de opdracht. De vergunning valt meer bepaald niet gelijk te stellen met een vergunning (of een lidmaatschap van een organisatie) om een bepaalde dienst te mogen leveren die verband houdt met de geschiktheid van een onderneming (in de zin van artikel 58(2) van de Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24).

Uitsluiting niet toegelaten

Aangezien de vergunning geen selectiecriterium is, mag een inschrijver niet worden uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure op basis van de enkele grond dat hij de vergunning niet heeft. Het volstaat dat de inschrijver die vergunning heeft op het moment van de gunning van de opdracht.

Het is opvallend dat het HJEU eveneens benadrukt dat de inschrijvers volgens artikel 58 van de Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24 moeten voldoen aan de selectiecriteria op het tijdstip van de indiening van hun inschrijving. Het is onduidelijk of aanbestedende overheden hiervan kunnen afwijken door in hun bestek te bepalen dat zij ook inschrijvers die pas achteraf voldoen aan de selectiecriteria, zullen selecteren.

Niet vermelden van vergunningsvereiste

Vervolgens oordeelde het HJEU dat het ontbreken van deze vergunningsvereiste in de aankondiging of het bestek niet kan leiden tot de onregelmatigheid van de procedure. Deze vereiste volgt immers duidelijk uit de regels die van toepassing zijn op het vervoeren van het afval in kwestie over de grens.

Besluit

Dit arrest verduidelijkt dat technische vereisten die geen verband houden met de geschiktheid van een inschrijver om een activiteit in het algemeen uit te voeren, niet tot uitsluiting mogen leiden. Aanbestedende overheden die willen vermijden dat de gekozen inschrijver niet voldoet aan een dergelijke vereiste, wordt aangeraden om bij de inschrijvers referenties op te vragen van eerdere opdrachten waar die vereiste eveneens diende te worden nageleefd.

Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de kwalificatie en toepassing van criteria bij overheidsopdrachten.EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
when-to-come-clean-in-public-tender-procedures

Wanneer speel je best open kaart bij openbare aanbestedingen?

Aanbestedende overheden kunnen inschrijvers verplichten om bij hun verzoek tot deelname of offerte het bewijs te leveren van corrigerende maatregelen. lees meer
New circular on the project meeting in the Brussels-Capital Region

Nieuwe circulaire over de projectvergadering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan degene die een vergunning aanvraagt een projectvergadering met de vergunningverlenende overheid aanvragen alvorens... lees meer