You are here:
11 februari 2021 / nieuws

Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen

België kent een bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten die tijdelijk in België werkzaam zijn.

Bij wijze van een brief van 5 februari 2021 heeft de belastingadministratie een aantal wijzigingen meegedeeld met betrekking tot de te volgen procedure en de aan te leveren documenten bij het indienen van een verzoek tot toepassing van het bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden. Voorheen was men vrij in het bepalen van de vorm van de aanvraag.

Belgian special tax regime for foreign executives and specialists: some changes

Dit artikel is eveneens beschikbaar in Engels en Frans.

Welke elementen van de procedure veranderen?

Voortaan moeten de volgende gegevens worden toegevoegd bij de aanvraag tot toepassing van dit bijzondere aanslagstelsel:

Informatieblad

Vanaf 1 maart 2021 moet gebruik gemaakt worden van een nieuw informatieblad.

Zonder dit informatieblad zal de aanvraag eenvoudig als niet ingediend aanzien worden. Dit is bijgevolg een belangrijke wijziging naar de vorm van de aanvraag.

Dit informatieblad bevat (hoofdzakelijk) de volgende informatie:

  • De identificatiegegevens van de werkgever, de werknemer en, indien van toepassing, de partner van de werknemer (echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende);
  • Indien van toepassing, de identificatiegegevens van de gemachtigde die verantwoordelijk is voor de indiening van de aanvraag;
  • Elke informatie over de persoonlijke situatie van de werknemer en de (eventuele) persoonlijke en economische banden met België in het verleden; en
  • Loongegevens
Bewijs van huwelijk

Om gehuwden (of wettelijk samenwonenden) personen gezamenlijk te kunnen belasten, heeft de belastingadministratie voortaan de volgende documenten nodig voor huishoudens waarvan geen of slechts één van de partners in België verblijft:

  • Bewijs van huwelijk; en
  • Bewijs van gezinssamenstelling op de aanvangsdatum van de tewerkstelling in België

Deze documenten moeten in het Frans, Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld. Zo niet, dan moet een officiële vertaling bij de documenten worden gevoegd.

Prefiling en uitstelaanvragen

Gelieve eveneens te willen noteren dat de bevoegde belastingadministratie recent een soort van 'Prefiling' contactpunt heeft opgericht. Bij dit contactpunt kunnen bepaalde specifieke situaties besproken worden met het oog op het al dan niet haalbare karakter van een formele aanvraag, gelet op de voorwaarden vervat in de circulaire van 8 augustus 1983.

U moet wel opletten want een verzoek bij dit contactpunt schorst de termijn voor het indienen van de aanvraag tot toepassing van het bijzonder kaderledenstatuut niet.

Het contactpunt heeft een termijn van 6 weken, na de datum van ontvangst van de vraag, om deze te beantwoorden.

Aankondiging van een modernisering van de methoden voor het indienen van aanvragen

Tot slot werd nog aangekondigd dat een modernisering van de aanvraagprocedure op de agenda staat.

Deze modernisering moet de fiscus in staat stellen om de aanvragen via MyMinFin te behandelen en van elke gemandateerde tussenpersoon en werkgevers voldoende kwalitatieve gegevens te verkrijgen om dan vervolgens sneller te kunnen oordelen over het ingediende verzoek tot toepassing van het bijzondere kaderledenstatuut.

Een exacte datum voor deze modernisering werd evenwel niet meegedeeld.

Klik hier om ons vorige artikel (in het Engels) over Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten te lezen.football on fire

V & A Arbeidsrecht - EK voetbal

Het EK voetbal is begonnen. Wij zullen u de komende weken via vraag en antwoord enkele aandachtspunten voorleggen waarmee u als werkgever, alsook als werknemer,... lees meer
Electric car charging

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit

Op 18 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd door de Belgische regering om een groene(re) mobiliteit in België te creëren door (1) het promoten van een fiscale... lees meer
people meeting shadow blue

België beperkt de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen tot de sociale sector

Op 20 mei 2021 werd een wetsontwerp aangenomen waarin de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen wordt beperkt tot de... lees meer