You are here:

HealthBit: Wetsvoorstel aanpak zorgfraude ingetrokken

Afgelopen maandag (13 mei jl.) heeft Bruno Bruins de Minister voor Medische Zorg en Sport het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving ingetrokken.

WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

Met dit wetsvoorstel zouden zorgverzekeraars bij een vermoeden van fraude de mogelijkheid krijgen om – onder bepaalde voorwaarden – de medische dossiers van verzekerden in te zien. Een van de doelen van de wet was het bestrijden van fraude bij niet-gecontracteerde zorg.

Het wetsvoorstel werd op 13 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en lag op moment van intrekking bij de Eerste Kamer. Tijdens de behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer op 17 december 2018 kwamen diverse bezwaren naar voren onder andere met betrekking tot het informeren van de verzekerden over de inzage van hun dossier en de positie van de medisch adviseur.

Naar aanleiding van deze bezwaren heeft Minister Bruins in zijn brief van 13 mei jl. aan de Eerste kamer aangekondigd aan een nieuw, verbeterd wetsvoorstel te werken. Dit nieuwe wetsvoorstel dient meer privacy waarborgen te bevatten waaronder de verplichting voor verzekeraars om verzekerden zowel voor- als achteraf in te lichten over inzage in hun dossier.

De intrekking van het wetsvoorstel betekent niet dat opsporing van fraude in de zorg stilligt totdat Minister Bruins het nieuwe wetsvoorstel heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het Ministerie VWS heeft in 2018 het Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021 vastgesteld: een plan van aanpak om fraude in de zorg terug te dringen en te voorkomen door – onder andere – nieuwe en gewijzigde wetgeving. Naast het ingetrokken wetsvoorstel werd als onderdeel van het Programmaplan onder andere het wetsvoorstel bevordering samenwerking en rechtmatige zorg gepubliceerd. Dat wetsvoorstel ziet met name op uitwisseling van gegevens tussen partijen die een rol spelen in de bestrijding van fraude in de zorg. Zie ook onze Healthbit: Nieuw wetsvoorstel voor de aanpak van zorgfraude.

Wilt u meer weten over het Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2019 of over de aanpak van fraude in de zorg? Neem gerust contact op met Jacobine van Beijeren of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.