You are here:
07 juni 2019 / nieuws

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn.

A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en het Frans.

Pop-up stores zijn tijdelijke winkels die voor een korte periode geopend zijn. Pop-up stores werden eind jaren negentig in de Verenigde Staten geïntroduceerd en doken vanaf 2010 geleidelijk aan op in België. In een studie die in 2016 werd uitgevoerd, heeft atrium.brussels, het Brussels Handelsagentschap, vastgesteld dat elke dag 3 pop-up winkels in België worden geopend.

Deze tijdelijke winkels stellen een handelaar in staat om een nieuw concept te testen of seizoensproducten te verkopen. De verhuurder vindt een oplossing om de leegstand te voorkomen. De starheid van de handelshuurwet was niet goed geschikt voor deze situaties. Verhuurders en huurders werden gedwongen hun toevlucht te nemen tot juridisch kwetsbare en vaak onzekere contracten.

Tot 2016 waren in België alleen handelshuurcontracten met een (minimale) looptijd van negen jaar wettelijk geregeld. Het Vlaams Gewest nam het initiatief en voerde in 2016 een specifieke aangepaste wetgeving in. Het Waals Gewest volgde vorig jaar, in 2018. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef aangepaste wetgeving uit. Het was nochtans een dringende noodzaak geworden om het groeiende fenomeen van de tijdelijke winkels ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder controle te krijgen.

De Brusselse wetgeving is grotendeels gebaseerd op het Vlaamse en Waalse regime. Voor de zeer competitieve handelssector vormt deze aanpassing van de wetgeving een positieve stimulans.

Een commerciële huurovereenkomst met een looptijd van maximaal een jaar

Sinds mei 2019 is het ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk om een commerciële huurovereenkomst af te sluiten met een looptijd van maximaal een jaar. Deze overeenkomst moet worden vastgesteld in een schriftelijk document.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de overeengekomen periode, zonder opzegtermijn. Op het einde van de periode van één jaar, indien de partijen de huurovereenkomst verlengen, wordt de overeenkomst een "klassieke" commerciële huurovereenkomst met een looptijd van negen jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de korte termijnverhuur. De huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

De verhuurder heeft het recht om een bankgarantie te vragen, beperkt tot één maand huur. De huurder mag het gehuurde goed verbouwen, mits dit nuttig is voor zijn bedrijf en de veiligheid, de gezondheid en de esthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang brengt. Hij moet dit per aangetekende brief aan de verhuurder meedelen. De verhuurder heeft 10 werkdagen de tijd om bezwaar aan te tekenen. Anders wordt verondersteld dat het werk toegelaten wordt.

Hoewel deze hervorming laat komt, moet zij worden toegejuicht. De hervorming moet bijdragen tot de verwezenlijking van de door de regio gestelde doelen: de handel stimuleren, commerciële leegstand tegengaan, jonge ondernemers aanmoedigen en innovatieve concepten mogelijk maken.Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax

Eerlijk duurt het langst bij het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

In het arrest C-267/18 van 3 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de uitsluitingsgrond van de EU-richtlijnen van 2014 voor overheidsopdrachten... lees meer
More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer
Belgian notaries and digitisation: a (new) love affair

Het Belgisch notariaat en digitalisering: een (nieuwe) romance

Digitalisering en innovatie zijn alomtegenwoordig. De tendens is ook manifest aanwezig in het vastgoed- en M&A-transactieproces. Voor we ingaan op het kopen... lees meer