You are here:
24 september 2019

De prioriteiten van de nieuwe Brusselse Regering - Residentieel

Inzake vastgoed is een groot deel van de algemene beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse Regering toegespitst op de residentiële sector. Welke zijn de belangrijkste punten?

The priorities of the new Brussels Government - Residential

Eigendom

De nieuwe Brussels Regering beoogt de aankoop van betaalbare koopwoningen aan te moedigen die voldoen aan de hoogste milieunormen. Daartoe beoogt de Regering om:

 • gebruik te maken van erfpacht- en opstalmechanismen en te onderzoeken of nieuwe mechanismen kunnen worden ingevoerd om gronden (eigendom van de overheid) los te koppelen van de woningen (tijdelijke eigendom van de bewoners). Dergelijke mechanismen zouden het mogelijk moeten maken om de aankoopprijs van woningen te verlagen (aangezien erfpacht- en opstalrechten onderworpen zijn aan een overdrachtsbelasting van 2 % in plaats van 12,50 %) en tegelijkertijd de overheidscontrole over de gronden te behouden.
 • het huidige stelsel van overdrachtsbelasting (en successierechten) te herzien door (i) het systeem van de verlaging van de overdrachtsbelasting te herbekijken, (ii) het registratierecht van 1% af te schaffen bij het vestigen van een hypotheek op de eerste woning, (iii) in het algemeen een gunstiger overdrachtsbelastingregime in te voeren voor kopers die hun enige woning in Brussel verwerven en (iv) het huidige systeem van fiscale stimuli te herzien om duurzame renovatie van gebouwen te bevorderen.

Huur

De belangrijkste elementen van het voorgenomen huurbeleid voor woningen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Een gecentraliseerde database - Een beter beheer van de huurprijzen door de overheid vereist een betere kennis van de huurmarkt. Daartoe neemt de nieuwe Brusselse Regering zich voor om een databank te creëren waarin informatie over de huurovereenkomsten zal worden geregistreerd (bv. huurgelden, huurgaranties, inventaris van de inrichting, vergunningen, EPB-certificaten).
 • Opmeting en unieke identificatie - Om te zorgen voor een correcte en identieke registratie van de woningen in de nieuwe database, is de nieuwe Brusselse regering ook van plan om een nieuwe verordening in te voeren om de precieze opmeting van de woningen te verduidelijken en aan elke woning een unieke identificatiecode te geven.
 • Referentietabel voor huurprijzen - Op basis van de in de database beschikbare informatie en na overleg met vertegenwoordigers van verhuurders en huurders stelt de nieuwe Brussels Regering voorts ook als doel om een referentietabel voor huurprijzen op te maken. De referentietabel is niet verplicht. De Brusselse Regering is echter van plan om overheidssteun voor te behouden voor woningen met een huurprijs die beantwoordt aan de referentietabel.
 • Openbaar huurwaarborgfonds - De nieuwe Brusselse Regering beoogt tenslotte om, voor zover mogelijk, een openbaar huurwaarborgfonds op te richten met als ambitie op termijn alle huurwaarborgen, huurovereenkomsten en plaatsbeschrijvingen voor elke woning, particulier of openbaar, te centraliseren en te bundelen.

Sociale huisvesting

De doelstelling van de nieuwe Brusselse Regering is om van 15% van alle woningen sociale woningen te maken – niet alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als geheel, maar ook in iedere afzonderlijke gemeente binnen het gewest - , evenwichtig gespreid per gemeente en per wijk. Om dit doel te bereiken, neemt de Regering zich onder meer voor om:

 • tegen de zomer van 2020 een openbare oproep uit te schrijven voor de aankoop van bestaande of in aanbouw zijnde woningen;
 • een veralgemeende perimeter van voorkoop vast te leggen ter bevordering van operaties met bestaande gebouwen;
 • het huidige stelsel van stedenbouwkundige lasten te herzien om de creatie van openbare en sociale woningen te bevorderen, met dien verstande dat om de voornoemde drempel van 15% te bereiken, kan worden overwogen om stedenbouwkundige lasten op te leggen die erin bestaan sociale huisvesting te creëren;
 • de regelgeving omtrent / het beheer door sociale verhuurkantoren (SVK's / AIS) te herzien en, met het oog op de bestrijding van ongezonde en leegstaande woningen, een mechanisme in te voeren om woningen onder gedwongen beheer van een gemeente of een SVK / AIS te brengen;
 • voor nieuwe woningen een aankoopoptie aan het einde van de huurperiode te voorzien.

Healthcare

De nieuwe Brusselse Regering wil werken aan de ontwikkeling van alternatieven voor rusthuizen, met bijzondere aandacht voor de financiële toegankelijkheid voor begunstigden en door het ondersteunen van overheidsinvesteringen. Bovendien is de Regering van plan om:

 • een nieuw programma op te stellen voor de structurele aanpak van thuisopvangen huisvesting van ouderen;
 • uitvoering te geven aan de 'moratoriumordonnantie' voor rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor kort verblijf en een besluit te nemen dat de reconversie toestaat van "ROB-bedden" in 'RVT- en KV-bedden';
 • nieuwe reglementering uit te werken voor de erkenning, controle, sanctioneringen opvolging van instellingen voor ouderen en de inspectie te versterken.

Ten slotte zal de Regering steun verlenen aan een betere omkadering en een grotere transparantie van de prijzen in rusthuizen met een basisprijs waarin alle essentiële kosten verplicht begrepen zijn. De regering zal doorgaan met het herstellen van het evenwicht tussen overheids- en de non-profitsector enerzijds en de commerciële privésector anderzijds.

Toerisme

De nieuwe Brusselse Regering kondigt aan dat zij de bestaande reglementering voor toeristische logies zal evalueren om eventueel haar beleid te verstrengen, met de duidelijke bedoeling om de concurrentie tussen deze sector en de huisvestingsector tegen te gaan. Deze doelstelling maakt deel uit van de strijd die de Brusselse Regering momenteel voert tegen onder andere de verhuur van accommodaties via AirBnB.