You are here:
01 oktober 2019 / nieuws

De nieuwe Brusselse regering - Stedenbouw en ruimtelijke ordening

De nieuwe Brusselse regering voorziet maatregelen met betrekking tot stedenbouwkundige lasten, stedenbouwkundige inlichtingen en de vergunningsprocedure.

The priorities of the new Brussels Government - Zoning and planning

Stedenbouwkundige lasten

Momenteel heeft de overheid bij het opleggen van stedenbouwkundige lasten de keuze tussen de realisatie, dan wel de financiering van sociale woningen, openbare voorzieningen of groenvoorzieningen.
De aanvrager heeft ook het recht om de aard van de stedenbouwkundige lasten voor te stellen die hij wenst te realiseren.

Het doel van de nieuwe Brusselse Regering is het bevorderen van de creatie van publieke en sociale huisvesting. Om dit doel te bereiken, zal de nieuwe Brusselse regering het huidig wettelijk regime met betrekking tot de stedenbouwkundige lasten herzien:

  • In de gemeenten waar het aandeel sociale woningen lager is dan de doelstelling van 15 % en waar de sociaaleconomische indexen het gewestelijk gemiddelde overstijgen, zullen de stedenbouwkundige lasten verplicht besteed worden aan de realisatie van sociale woningen of huisvesting met een sociaal karakter;
  • De nieuwe Brusselse regering zal onderzoeken of het aangewezen en haalbaar is om een mechanisme in te voeren waarmee het bedrag en de uitvoering van stedenbouwkundige lasten territoriaal gedifferentieerd kunnen worden.

De nieuwe Brusselse regering is van plan om zo snel mogelijk en uiterlijk tegen eind 2020 een voor het publiek toegankelijk register op te richten. 

Stedenbouwkundige inlichtingen

Tot op heden moeten de gemeenten de stedenbouwkundige inlichtingen binnen 30 dagen tegen betaling van een forfaitair bedrag van 80 EUR verstrekken. Er bestaat ook een urgentieprocedure. Tegen een forfaitair bedrag van 160 EUR worden de stedenbouwkundige inlichtingen binnen 5 dagen verstrekt. Er zijn geen sancties wanneer deze termijnen niet in acht worden genomen. De nieuwe Brusselse regering beoogt:

  • de 'hoogdringendheid' af te schaffen;
  • een eenvormig tarievenstelsel gebaseerd op de reële kost van de geleverde dienst, in te voeren;
  • de stedenbouwkundige inlichtingen binnen de termijn van één maand te verstrekken;
  • het bedrag van de vergoeding in geval van vertraging met de helft te verminderen.

Vergunningsprocedure

De nieuwe Brusselse regering wil de vergunningsprocedures vereenvoudigen. De digitalisering van de vergunningsaanvragen zal versneld worden om tegen 2022 operationeel te kunnen zijn.

Planning

De nieuwe Brusselse regering heeft tot doel het Gewestelijk Bestemmingsplan aan te passen om het evenwicht tussen de functies in gemengde gebieden te verduidelijken, de doelstellingen van het Gewestelijke Mobiliteitsplan te integreren, de groengebieden met hoog biologische waarde die specifiek bijdragen tot het groene netwerk te beschermen en een kader te scheppen voor stadslandbouw.