You are here:
01 juli 2020 / nieuws

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist) met het oog op extra ondersteuning van de werkgelegenheid en het vergroten van de financiële armslag in sectoren die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

man signing contract

Let wel, de bedrijfsvoorheffing blijft uiteraard volledig ingehouden op het loon van de werknemers.

Voorwaarden voor de vrijstelling

Dit systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing aan de Belgische schatkist is van toepassing op de lonen die in juni, juli en augustus 2020 worden betaald.

Om in aanmerking te komen voor deze gedeeltelijke vrijstelling moet de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De werkgever heeft van het stelsel van tijdelijke werkloosheid genoten voor een ononderbroken periode van ten minste 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 (d.w.z. 30 opeenvolgende dagen, met inbegrip van zaterdagen, zondagen en vakantiedagen).
  • De werkgever mag geen geld hebben opgenomen voor de uitkering aan zijn aandeelhouders. Daarom is een onderneming die haar aandelen of eigen aandelen inkoopt of een kapitaalvermindering doorvoert of nog dividenden uitkeert of toewijst gedurende de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 uitgesloten van de (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing aan de Schatkist.
  • De tewerkstellende entiteit mag geen rechtstreeks belang hebben in een vennootschap die in een belastingparadijs is gevestigd, noch mag zij geld overmaken aan vennootschappen die in een belastingparadijs zijn gevestigd.
  • Ten slotte mag de totale (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus samen niet meer bedragen dan 20 miljoen EUR.

Berekening en voorwaarden van de vrijstelling

Op basis van het wetsontwerp zal mei 2020 de "referentieperiode" zijn om te bepalen hoeveel bedrijfsvoorheffingen in aanmerking komen om niet aan de Belgische Schatkist te worden afgedragen.

De vrijstelling op zich is gelijk aan 50 % van het verschil tussen enerzijds het totale bedrag van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar inkomen betaald in juni, juli en augustus 2020 en anderzijds het totale bedrag van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar inkomen betaald tijdens de referentieperiode (d.w.z. mei 2020).

Onder belastbaar inkomen wordt verstaan het loon van de werknemers (artikel 31, tweede lid, 1° en 2° WIB 92) met uitzondering van het dubbele vakantiegeld, de 13de maand en de achterstallige bezoldigingen. Op basis van het wetsontwerp zijn ook eindecontractvergoedingen uitgesloten.

Indien de tewerkstellende entiteit reeds een andere gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing aan de Schatkist geniet (bv. R&D, ploegenarbeid, enz.), zullen dergelijke vrijstellingen eerst worden toegepast.

De modaliteiten voor de aangifte van deze gedeeltelijke vrijstelling moeten nog worden bepaald.

Voorbeelden

Het wetsontwerp bevat ook enkele voorbeelden die de bovengenoemde beginselen illustreren:

Voorbeeld 1

  • Bedrijfsvoorheffing mei 2020: 1.000 EUR
  • Bedrijfsvoorheffing juni/juli/augustus 2020: 1.500 EUR

De gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing zou in deze situatie 250 EUR (per maand) bedragen:

1.500 EUR - 1.000 EUR = 500 EUR x 50% = 250 EUR

Voorbeeld 2

  • Bedrijfsvoorheffing mei 2020: 1.000 EUR
  • Bedrijfsvoorheffing juni/juli/augustus 2020: 1.800 EUR

De gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing zou in deze situatie 400 EUR (per maand) bedragen:

EUR 1.800 - EUR 1.000 = EUR 800 x 50% = EUR 400

Voorbeeld 3

Referentieperiode (Mei 2020)

Juni/juli/augustus 2020

Stel dat 5 onderzoekers tijdelijk werkloos zijn. 5 andere onderzoekers zijn betrokken bij R&D-projecten en verdienen samen een inkomen van 20.000 euro en een ingehouden bedrijfsvoorheffing van 7.500 euro.

Stap 1:

Gedeeltelijke vrijstelling voor R&D:

 

·         Belastbaar inkomen: EUR 20.000

·         Bedrijfsvoorheffing: EUR 7.500

·         Gedeeltelijke vrijstelling (R&D): (80% x EUR 7.500 EUR) : - EUR 6.000 EUR

Alle onderzoekers zijn weer aan het werk en doen aan R&D. Ze verdienen in totaal 40.000 euro en er wordt 15.000 euro bedrijfsvoorheffing ingehouden.

 Stap 1:

Gedeeltelijke vrijstelling voor R&D:

 

·         Belastbaar inkomen: EUR 40.000

·         Bedrijfsvoorheffing: EUR 15.000

·         Gedeeltelijke vrijstelling (R&D): (80% x EUR 15.000) : - EUR 12.000

Stap 2: gedeeltelijke vrijstelling “COVID-19”

Het deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing dat in juni/juli/augustus 2020 niet hoeft te worden betaald, bedraagt 750 EUR (per maand):

((EUR 15.000 – EUR 12.000) – (EUR 7.500 – EUR 6.000)) x 50 % = 750 EUR

Mogelijk uitstel binnen hetzelfde kalenderjaar

Indien de werkgever deze COVID-19 gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing aan de Schatkist niet kan toepassen als gevolg van andere deelvrijstellingsmaatregelen, kan het saldo worden uitgesteld tot elk van de volgende perioden waarin bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Dit uitstel is echter alleen mogelijk in hetzelfde kalenderjaar.How to manage legal risks in a time of crisis?

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben... lees meer
EU Court of Justice says headscarf ban is not discriminatory

Hof van Justitie zegt dat hoofddoekenverbod niet discriminerend is

Na het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 3 mei 2021, waarin de MIVB/STIB werd veroordeeld tot het beëindigen van haar neutraliteitsbeleid wegens... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer