You are here:
12 mei 2020 / nieuws

België introduceert een grotere flexibiliteit in de organisatie van aandeelhouders- en bestuursvergaderingen

De sociale afstandsmaatregelen en de reisbeperkingen opgelegd door verschillende overheden om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, hebben het organiseren van vergaderingen van organen van Belgische vennootschappen in de praktijk bijzonder bemoeilijkt. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen alleen door middel van een elektronisch communicatiemiddel op afstand worden gehouden indien de statuten dit uitdrukkelijk bepalen. Hetzelfde geldt voor de schriftelijke besluitvorming voorafgaand aan de algemene vergadering. Bovendien vereist het besluit de unanieme instemming van alle aandeelhouders om schriftelijk te kunnen worden aangenomen. Wat de raad van bestuur betreft, kan de mogelijkheid om met eenparigheid van stemmen een schriftelijk besluit te nemen door de statuten van de vennootschap worden beperkt. Voor vennootschappen die hun statuten nog niet in overeenstemming hebben gebracht met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de mogelijkheid om gebruik te maken van de schriftelijke procedure vaak beperkt tot uitzonderlijke gevallen die naar behoren gerechtvaardigd zijn door hoogdringendheid en het vennootschapsbelang, zoals voorzien in de voormalige bewoordingen van de wettelijke bepaling.

Business man walking in building

Voor de meeste vennootschappen nadert de statutaire datum waarop de raad van bestuur de jaarrekening ter goedkeuring moet voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders snel. Bovendien moeten vennootschappen zich ook buigen over belangrijke beslissingen in verband met de huidige pandemie (bv. hun relaties met de contractpartijen of met hun werknemers).

Op 9 april 2020 heeft de Belgische federale regering een koninklijk besluit aangenomen dat deze situaties aanpakt. Het Koninklijk Besluit verduidelijkt de onzekerheden en laat vennootschappen toe om in tijden van pandemie op normale wijze te werken en tegelijkertijd de gezondheid van de leden van hun verschillende organen te beschermen zonder het risico te lopen dat het virus zich verder verspreidt.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.The EU digital finance package: unwrapping digitally fit rules for financial services

Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten

De Europese Commissie is erop gebrand de digitale transitie in een stroomversnelling te brengen en een leiderspositie voor de EU in de wereld van digital finance... lees meer
B2B prohibition of unfair clauses creates legal uncertainty for M&A practice

De impact van het verbod op onrechtmatige bedingen creëert rechtsonzekerheid voor M&A praktijken

Via de wet van 4 april 2019 m.b.t. het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen... lees meer
New rules on B2B contracts

Nieuwe regels voor B2B contracten in België – Bent u er klaar voor?

De Belgische wet van 4 april 2019 heeft drie sets van regels ingevoerd die van toepassing zijn op B2B relaties: (1) een verbod op oneerlijke marktpraktijken... lees meer