You are here:

Overheidsopdrachten en concurrentiële aanbestedingsprocedures

Overheden, publiekrechtelijke entiteiten en bepaalde nutsbedrijven zijn niet vrij om contracten te sluiten. In bepaalde gevallen moeten zij de regels inzake overheidsopdrachten naleven bij het gunnen en uitvoeren van hun contracten voor werken, leveringen, diensten of concessies.

Zelfs wanneer de regels inzake overheidsopdrachten niet van toepassing zijn, moeten overheden en publiekrechtelijke entiteiten bij het sluiten van overeenkomsten met derden de algemene beginselen naleven met betrekking tot transparantie en mededinging.

Eveneens moeten ondernemingen uit de private sector die wensen in te schrijven op overheidscontracten in lokale, EU of internationale overheidsopdrachtenprocedures rekening houden met een complex geheel van regels en eventuele risico’s bij niet-naleving van deze regels.

Ons team ondersteunt alle partijen die bij een gunningsproces betrokken zijn. Onze advocaten zijn vertrouwed met de vragen in verband met overheidsopdrachten in een brede waaier van sectoren, waaronder infrastructuur, energie, gezondheid & farma en IT. Wij bieden strategische adviezen en ondersteuning bij transacties.  Wij  staan u bij in geschillen over gunningsprocedures, al zowel in de precontentieuze fase als voor de administratieve en civiele rechtbanken.