You are here:

Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD)

De Europese richtlijnen tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD I en II) ondersteunen het actieplan van de Europese Commissie om belastingontwijking door vennootschappen te bestrijden. In wezen verplicht de ATAD de EU-lidstaten om minimale, juridisch bindende regels ter bestrijding van belastingontwijking te implementeren. Wij helpen u om een strategie te ontwerpen die aansluit op uw bedrijfsbehoeften.

De ATAD's zullen een belangrijke impact hebben op de fiscale positie van vennootschappen in de EU, met inbegrip van België. In het bijzonder moeten Belgische holdings, IP-structuren, financieringsstructuren tussen groepen onderling en principaalstructuren of tradingoperaties worden herbekeken in het licht van deze ATAD's.

Samengevat bepalen de ATAD's de volgende minimumregels tegen belastingontwijking:

  • Beperking van intrestaftrek tot in principe 30% van de EBITDA van een vennootschap;
  • Regels inzake Exitheffingen;
  • Een algemene antimisbruikbepaling (GAAR);
  • Wetgeving rond gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (CFC), die van toepassing is op zowel EU- als derde landen;
  • Regels rond hybride mismatches die zowel op EU- als op derde landen van toepassing zijn;

De meeste ATAD-regels moeten geïmplementeerd zijn vóór 31 december 2018 en vanaf 1 januari 2019 toegepast worden.

Onze ATAD-diensten

Wij verwachten dat moeilijkheden zullen rijzen bij het implementatieproces. De ATAD's zullen in de EU wellicht veel onzekerheid creëren omtrent de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende transacties tussen vennootschappen. We volgen op de voet hoe verschillende EU-lidstaten deze ATAD's implementeren en analyseren de gevolgen ervan voor Belgische bedrijven. Ons team kan u helpen om de vermoedelijke impact van de ATAD's op uw groepsvennootschappen in de belangrijkste EU-lidstaten te inventariseren. . 

Ons ATAD-team

Ons ATAD-team bestaat zowel uit Belgische advocaten gespecialiseerd in vennootschapsbelasting als uit advocaten gespecialiseerd in Europees belastingrecht. We kunnen u helpen bij de ontwikkeling van een fiscale strategie die de potentiële negatieve fiscale gevolgen van de ATAD's op uw bedrijf in de EU beperken, met o.a. noodzakelijke wijzigingen in uw groepsstructuur, financiële operaties binnen de groep, IP-structuren enz.