You are here:
27 février 2018 / actualités

Superprioriteit eigendomsvoorbehoud versterkt positie verkoper

De recente grondige hervorming van het Belgisch zekerhedenrecht bevordert ook de afdwingbaarheid van een contractueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Kredietgevers, factoringbedrijven en ondernemingen dienen hiervan bewust te zijn wanneer zij factoringtransacties of andere transacties inzake de verkoop van vorderingen wensen aan te gaan.

Super priority retention of title strengthens supplier's credit